Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4308

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №26-39/23.02.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №69-00-40/24.01.2023 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица, като продължение на уличната регулация на населеното място от съществуващата о.т.105 с цел осигуряване на достъп до новообраувано УПИ, представляващ ПИ с идентификатор 80916.50.21 по КККР на с. Черни връх.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №27-39/23.02.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Камено ИЗРАЗЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за промяна на предназначението на засегнатите от ПУП-ПП част от ПИ с идентификатор 12245.19.30 и част от ПИ с идентификатор 12245.19.28 по КККР на с.Вратица, община Камено.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №28-39/23.02.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и становище №69-00-3622/05.01.2023 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 43623.33.129 по КККР на с.Ливада, с цел урегулиране на имота и обособяване на нов самостоятелен УПИ с отреждане „за жилищно строителство“.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №29-39/23.02.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ и протокол-решение №1/24.01.2023 г. по т.8 от дневния ред на ОЕСУТ, Общински съвет Камено СЪГЛАСУВА представения проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ ХІV в кв.7 по плана на с. Черни връх, представляващ ПИ с идентификатор 80916.501.599 по КККР на с. Черни връх.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №30-39/23.02.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ и протокол-решение №9/03.11.2022 г. по т.4 от дневния ред на ОЕСУТ, Общински съвет Камено СЪГЛАСУВА представения проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 2187 и ПИ 2188 в кв.11 по кадастрален и регулационен план на гр. Камено, община Камено.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №31-38/26.01.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и становище №54-00-26/09.02.2023 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.75.8 по КККР на с.Черни връх, м.“Кантона“, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и ТП“, в устройствена зона „Пп“ – предимно производствена.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №32-39/23.02.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и становище №54-00-13/09.02.2023 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб №22 на ВЛ 20 kV „Балкан“ до нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор 80916.78.89, м.“Дебелата кория“ по КККР на с.Черни връх.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено