Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4362

Изх.№94-00-2520/25.05.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 Тодор Иванов Дерменджиев

ж.к.“Меден рудник“№122, вх.4, ет.6

гр.Бургас

/като наследник на Господина Ганева Желева - собственик на УПИ ІІІ-110 ,  кв.37 по плана на с.Тръстиково/

 

Лиляна Тодорова Тодорова

ж.к.“Меден Рудник“, бл.35, вх.3, ет.6

гр.Бургас

/като съсобственик в УПИ ХІV-112 ,  кв.37 по плана на с.Тръстиково/

 

 Галин Господинов Иванов

ж.к.“Меден Рудник“, бл.67, вх.6, ет.4

гр.Бургас

/като съсобственик в УПИ ХІV-112 ,  кв.37 по плана на с.Тръстиково/

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-09-202/04.04.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І110, УПИ ІІ110, УПИ ІІІ110, УПИ V110, УПИ VІ111, УПИ ХV116 и УПИ ХІV112 в кв.37 по плана на с.Тръстиково, община Камено, с който вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници, при запазване на уличната регулация.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта пред Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

при Община Камено