Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4464

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №24-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.99, т.2 от АПК, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, във връзка с чл.111, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение по т. 28 от Протокол №11/24.09.2020 г на Общински съвет Камено, като ОДОБРЯВА представеното Допълнено Задание и РАЗРЕШАВА изработването на специализиран Подробен устройствен план, за изпълнение на рекултивацията на определеното за закриване депо на неопасни отпадъци „Камено“, разположено на територията на ПИ 35883.4.133 и ПИ 35883.4.132 по КК на землище на гр.Камено, Община Камено.

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №25-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1 от ЗУТ и становище №94-00-2245/15.08.2023 г. на Главен архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и предварителен проект и РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.503.313 и ПИ с идентификатор 80916.503.314 по КККР на с.Черни връх, с цел урегулиране на имотите и обособяване на нови самостоятелени УПИ с отреждане „жилищно строителство“ с градоустройствени показатели: Пл. макс 60%, Кинт макс. = 1.2, Н /етажност/ макс – 2ет.≤8.00м, Озел. Мин 40%, в устройствена зона Жм – жилищно строителство.

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №26-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и становище №94-00-2361/18.08.2023 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено Одобрява представеното задание и разрешава на заявителителя да изработят проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.24 по КККР на с.Константиново, местност „Червената шума“, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди и отреждане на имота „за вилно строителство“, във връзка с реализиране на инвестиционни намерения.

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №27-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и становище №54-00-38/17.08.2023г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и ДАВА ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-88.45 и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ ПИ с идент. 73211.88.43, ПИ с идент. 73211.88.47, ПИ с идент. 73211.88.46, ПИ с идент. 73211.88.48, ПИ с идент. 73211.88.17, ПИ с идент. 73211.88.11 по КККР на с.Трояново.

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №28-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ и протокол-решение №6/04.07.2023г. по т.7 от дневния ред на ОЕСУТ, Общински съвет Камено СЪГЛАСУВА представения проект за проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на УПИ I10, представляващ ПИ с идентификатор 35883.57.10, УПИ III154, представляващ ПИ с идентификатор 35883.57.19 и част от ПИ с идентификатор 35883.57.9 в масив 57 по КККР на гр.Камено, Община Камено.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №29-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка чл.109, ал1, т.3 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, изх.№54-00-95/20.06.2023г,. за приключило обявяване на проекта, протокол-решение №7/ 03.08.2023г. по т.10 от дневния ред на ОЕСУТ, Общински съвет Камено одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) на обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: Нова кабелна линия 20 кV от съществуващ стълб №22 на ВЛ 20кV „Балкан“ до нов БКТП, разположен в ПИ с идент. 80916.78.89, м.“Дебелата кория“ по КККР на с.Черни връх.

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №30-45/07.09.2023 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка чл.109, ал1, т.3 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, изх.№54-00-96/14.07.2023г,. за приключило обявяване на проекта, протокол-решение №7/ 03.08.2023г. по т.11 от дневния ред на ОЕСУТ, Общински съвет Камено одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) на обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: Трасе на нова кабелна линия 20кV от ПИ с идентификатор 80916.75.58, м.“Дебелата кория“ по КККР на с.Черни връх до нов СРС от ВЛ 20kV „Върли бряг 1“.

 

Дирекция УТЕСТК

при Община Камено