Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение до Георги Илиев Георгиев

#slideshow-4465

    СЪОБЩЕНИЕ

 до Георги Илиев Георгиев

Община Камено, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето до Георги Илиев Георгиев,  че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а,  от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-09-719/15.09.2023 г. на кмета на Община Камено за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето на адрес: с. Константиново община Камено, област Бургас и с. Тръстиково, община Камено, област Бургас

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № РД-09-719/15.09.2023 г.. на кмета на Община Камено може да бъде получен от заинтересованите лица на адрес: Община Камено, Дирекция „АИОЧР“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101.

 

 

 

ВАНЯ ДИМИТРОВА

Секретар на община Камено

 

 

Публикувано на: Петък, 15 Септември 2023
Валидно до: Петък, 29 Септември 2023