Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение до Таня Христова Терзиева; Николай Иванов Митков ; Елица Николаева Миткова.

#slideshow-4466

СЪОБЩЕНИЕ

 до Таня Христова Терзиева;

Николай Иванов Митков ;

 Елица Николаева Миткова.

Община Камено, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Таня Христова Терзиева, Николай Иванов Митков и Елица Николаева Миткова,  че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а,  от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-09-718/15.09.2023 г. на кмета на Община Камено за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицата на адрес: с. Черни връх, община Камено, област Бургас

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № РД-09-718/15.09.2023 г.. на кмета на Община Камено може да бъде получен от заинтересованите лица на адрес: Община Камено, Дирекция „АИОЧР“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101.

 

 

 

ВАНЯ ДИМИТРОВА

Секретар на община Камено

 

 

Публикувано на: Петък, 15 Септември 2023
Валидно до: Петък, 29 Септември 2023