Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4486

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация с вх. № 32-00-264/26.10.2023 г. от РИОСВ- Бургас за следното инвестиционно предложение:

       „Производствено – складова база и площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), строителни отпадъци (СО), отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса и стъкло и изменение на ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено, община Камено (УПИ VІІ-336, кв. 16 по плана на гр. Камено)“, с възложител: „Бург Машинъри“ ЕООД.