Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4611

 

 

 

изх.№94-00-630/01.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-193/28.03.2024 г. на Кмета на Община Камено, с която на основание §8, ал.2, т.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и становище №94-00-630/19.03.2024г. на Главния архитект на Община Камено, е разрешено изработването на проект за Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХV в кв.31, представляващ ПИ с идентификатор 52279.501.579 и УПИ ХVІ в кв.31, представляващ ПИ с идентификатор 52279.501.348 по КККР на с.Константиново, с цел промяна дворищно-регулационната граница между УПИ ХV, представляващ ПИ с идентификатор 52279.501.579  и УПИ ХVІ, представляващ ПИ с идентификатор 52279.501.348 по КККР на с.Константиново и поставянето и в съответствие с съществуващата имотна граница.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено