Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4612

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

 

 

До

Иван Ганев Тодоров

ул. „Панайот Волов“ №18

с. Винарско

email: todorovivan51@gmail.com

/като собственик на УПИ ХІІ-235, кв.52 по плана  на с. Винарско/

 

 

Копие до

Светлин Петков Илиев

Благовеска Иванова Илиева

Лилия Светлинова Илиева

Христина Светлинова Илиева

ул. „Г. С. Раковски“ №58, ет.3

гр. Бургас

email: sv_iliev@abv.bg

/като собственици на УПИ ІІІ-235, кв.52 по плана  на с. Винарско/

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

     Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-09-173/26.03.2024г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /Изменение на ПУП-ПР/ на УПИ ІІІ-235 и УПИ ХІІ-235, кв.52 по плана на с. Винарско, с цел поставяне в съответствие на вътрешните регулационни граници със съществуващите имотни граници.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от  8.30 до 17.15 ч.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

          телефон за контакт: 0897099836 - Дирекция „УТЕСТК“, Община Камено

 

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено