Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4657

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

 

                                                                                                                                                                                                                                     

             

 

До                                                                                                                             изх.№94-00-348/13.05.2024 г.

Пламен Димитров Иванов

гр. Бургас, ж.к.“Лазур“ №76, ет.2, ап.8

/като наследник на Димитър Иванов Димитров - собственик на ПИ с идентификатор 52279.10.362 по КККР на с. Константиново/ част от ПИ 75, извън регулация/

 

Георги Атанасов Бошев

гр. Бургас, ж.к.“Меден рудник“ №128, вх.6, ет.5, ап.98

/като наследник на Атанас Стайков Бошев - собственик на ПИ с идентификатор 52279.10.73 по КККР на с. Константиново/ - част от ПИ 75, извън регулация/

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че е в ход административна преписка за процедиране и одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.452 по КККР на с. Константиново, община Камено, с цел урегулиране и обособяване на два нови самостоятелни УПИ, с отреждане „за жилищно строителство“ при следните градоустройствени показатели: Пл.макс-40%, Кинт макс.=1,2, Н/етажност/макс.-3ет.≤10,00м, Озел.мин.-40%, в устройствена зона – Жм- зона за малкоетажно застрояване.

          Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че със съобщението за обявяване на проекта, се счита за връчено, след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

                         

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено