Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН! ЖЪТВА! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

#slideshow-4668

 

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН! ЖЪТВА! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

 

            Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност преди, по време и след жътвената кампания през 2020г, Втора Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас уведомява всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи на територията на Община Камено за задълженията им, по спазване изискванията на Наредба № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Административното задължение е предоставянето в РСПБЗН на схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

Други по-съществени изисквания са:

 

              1.Оборудване на всички превозни средсва, работещи или преминаващи покрай житните посеви, с пожаротехнически средства с удостоверена техническа изправност.

             2.Извършване на необходимите предпътни прегледи за недопускане на техника с течове на гориво и масла, неукрепени акумулаторни батерии, пукнатини и разкъсвания на гумения слой на ремъчни предавки и други подобни механични повреди.

             3. Създаване на организация за провеждане на инструктажи срещу подпис на водачите на всички МПС и работници за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при работа в близост до горски и полски масиви през пожароопасния сезон.

             4. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности в житните блокове или в близост до посевите или до вече складиран фураж.

             5. Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж.

             6. Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж.

             7. Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

             8. Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.

             9. Спазвайте правилата за противопожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

            10. Не допускайте тютюнопушенето в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до ожънати масиви и в близост до тях.

            11. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.

            12. Поддържайте в изправност използвана от вас техника, като не съдавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни гори, земи, съоръжения и обекти.

            13. Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.

            14.При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.

 

За повече информация за пожарната безопасност в земеделските земи: ЩРАКНЕТЕ ТУК

 

 

Екипа на Втора  Районна служба „ПБЗН“ - гр.Бургас