Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4669

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Интензивно отглеждане на птици - патици порода „Мюлар“ в поземлени имоти с идентификатори 80916.80.60, 80916.80.49, 80916.80.41, 80916.80.38, 80916.80.40, 80916.80.44, 80916.80.71, 80916.80.58, 80916.80.66, 80916.80.72, 80916.80.61, 80916.80.46, 80916.80.59, 80916.80.73, 80916.80.52, 80916.80.45, 80916.80.42, 80916.80.65, 80916.80.56, 80916.80.50, 8096.80.47, 80916.80.63 по КК на с. Черни връх, община Камено“

 

 

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: „Интензивно отглеждане на птици - патици порода „Мюлар“ в поземлени имоти с идентификатори 80916.80.60, 80916.80.49, 80916.80.41, 80916.80.38, 80916.80.40, 80916.80.44, 80916.80.71, 80916.80.58, 80916.80.66, 80916.80.72, 80916.80.61, 80916.80.46, 80916.80.59, 80916.80.73, 80916.80.52, 80916.80.45, 80916.80.42, 80916.80.65, 80916.80.56, 80916.80.50, 8096.80.47, 80916.80.63 по КК на с. Черни връх, община Камено“

Срещите със засегнатото население ще се проведат на:

• на 10.07.2024 г. от 10:00 часа в зала „Гражданска защита“, гр. Камено;

• на 10.07.2024 г. от 14:00 часа в кметство с. Черни връх.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, в кметство с. Черни връх и в РИОСВ-Бургас – гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3.

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят в деловодствата на Община Камено, кметство с. Черни връх, РИОСВ-Бургас и в офиса на „Елит Мес Минев – Родопа – В.Т.“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Ивайло“ № 6, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Община Камено: Богомила Куцарова – Еколог, тел.: +359897099853; е-mail: obshtina@kameno.bg, от страна на възложителя: инж. Делян Генчев, тел.: +359886323052.