Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ --> Формуляр
 
Скици за с.Константиново и с.Черни Връх се издават в Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас 
 
Правно основание: Закон за кадастъра и имотния регисгър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР
Необходими документи:
 •  Фактура за платена такса;
 •  Заявление по образец;
 •  Копия от документите за собственост на имота /оригинал за сверяване/;
 •  Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 •  Пълномощно /в случай, че скицата се иска от  друго лице/.
 
 
 
Срок за изпълнение: 3 дни; 7 дни; 14 дни
 
Такса: 70,00 лв.; 50.00 лв.; 25.00 лв.
 
 
Срок на валидност: 6 месеца
 
 
 
Място на извършванеДирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място