Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОДАЖБА НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ - ОБЩИНСКИ СОБСТВЕНОСТ

Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост
Правно основание: чл.35 от ЗОС след решение на ОбС
Необходими документи: заявление по образец
Срок за изпълнение: 1 месец след провеждане на тръжната процедура
Такса: 5.00 лева
Място: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място