Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Екология

 

 

РЕГИСТЪР ДОМАШНИ КУЧЕТА


Регистър на разрешителни за ползване на воден обект - язовир публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите


Съобщение строителни отпадъци


Решение № БС-131-ЕО / 28.10.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Заповед № 419/10.05.2022 г. на Министъра на околната среда и водите.


Отчет за изпълнените мероприятия за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Камено за 2021 година


Решение № БС-16-ЕО/01.03.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Съобщение от Басейнова дирекция"Черноморски район"

публикувано на 18.08.2020 г.


Протокол от заседание на общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците"-регион Бургас


Заповед РД-406/26.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите


РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО


 

Резултати от изпитването на показателите на атмосферния въздух от мобилна лаборатория от 1.06.2017 год. до 14.06.2017 год.


Резултати от изпитването на показателите на атмосферния въздух от мобилна лаборатория от 9.03.2017 год.-18.03.2017 год.


Регистър за частна общинска собственост 2011-2016 г.


Регистър  регистър за публична общинска собственост 2011-2016 г


ПРОГРАМА за опазване на околната среда - период на действие на програмата 2011-2015 г.


ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за периода 2011 - 2015 година


ПРОГРАМА за опазване на околната среда за периода 2011 - 2015 година

ПРОГРАМА за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Камено за периода 2011-2015 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2015-2020

 
ВЪЗДУХ
Контролът и управлението на дейностите свързани с осигуряването на чистотата на атмосферния въздух се осъществява от автоматична система ,,OPSIS”, разположена в сградата на читалището и РИОСВ-Бургас. Съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух оказва изпълнението на инвестиционната програма за привеждането на дейностите на ,,Лукойл Нефтохим Бургас”. Запалванията на стърнищата и неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух влияят върху качеството на атмосферния въздух. Като ефективна мярка срещу източниците на организирано изхвърляне на вредни вещества в атмосферата е осигуреното захранване с природен газ в гр.Камено и с.Свобода. Непосредствения контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ. Община Камено има изготвена актуализирана програма за намаляне нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011-2015 г.

ВОДИ, РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
По значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска и Чакърлийска, които заемат 45 км. от общата дължина на речната мрежа. Водните ресурси на територията на община Камено включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района. На територията на общината функционират 27 броя естествени и изкуствени водоема с обща площ 2486 дка. Повърхностният воден поток се формира от дъждовните води и снеготопенето. На територията на община Камено има разположени местни водоизточници, който са 3 броя каптажи. Състоянието на качеството на водата от местните водоизточници се наблюдава веднъж годишно като се вземат проби и изследват от лаборатория към РИОКОЗ - Бургас.

ПИТЕЙНИ ВОДИ
Питейното водоснабдяване за гр.Камено, с.Кръстина и с.Свобода се осъществява от водоснабдителна система ,,Камчия”. За останалите населени места водоснабдяването се осъществява от собствени водоизточници-подземни водоизточници чрез отделно работещи помпени станции.

ОТПАДНИ ВОДИ
Канализацията на град Камено е напълно изградена. Няма изградена пречиствателна станция за отпадни води за населеното място. Заустването на отпадните води е в старото корито на река Айтоска. По проект на Програмата за развитие на селските райони през 2012 г. в с. Кръстина  е изградена канализационна система и пречиствателна станция за отпадни води. В останалите населени места от общината няма изградени канализационни системи за отпадни битови води, изградени са частични канали за повърхностни и дъждовни води.

ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
Разнообразните почви на територията на община Камено са подходящи за отглеждане на всички видове селскостопански култури. Най-разпространените почвени разновидности са алувиално-ливадните и песъкливо-глинестите. Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива създават потенциален риск за здравето на населението. Основни източници при замърсяването на земеделските земи се явяват основно неправилната употреба на химични средства за растителна защита и експлоатираните регламентирани и нерегламентирани сметища.

ОТПАДЪЦИ
ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИДОВЕ И ИЗТОЧНИЦИ

На територията на общината се генерират битови, строителни и производствени отпадъци. Преобладават отпадъците от животински и растителен произход. Значително по-малки количества са строителните отпадъци. Във всички населени места на община Камено има организирано сметосъбиране. Битовите отпадъци в населените места от общината се депонират на депо, разположено в землището на с.Полски извор. Община Камено има приета Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на общината от Общински съвет Камено и разработена и актуализирана Програма за управление на отпадъците за периода 2011-2015. С Наредбата и Програмата се уреждат правата и задълженията на общината, на гражданите, на фирмите и други организации в осъществяването на дейностите по третиране на битови, строителни и опасни отпадъци генерирани от населението и поддържане чистотата на територията на общината.

ШУМ
Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може да се твърди ,че не се надвишават пределно допустимите норми.

ФЛОРА И ФАУНА
Територията на цялата община притежава изключително благоприятни условия за развитие на земеделие и животновъдство.  В състава на растителната покривка са застъпени главно висшите растения. Широко разпространение имат културните видове - пшеница, ечемик, царевица, фасул, картофи, зеленчуци и др. В някой райони се отглеждат лозя и овощни насъждения. В животновъдството главно се отглеждат овце, кози и говеда. Съсредоточено е в ръцете на частни стопани.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на община Камено има една обявена защитени територии по Закона за защитените територии/обн.ДВ бр.133/1998г. с изм. и доп./-защитена местност „Корията" обявена със Заповед №РД-420/14.11.1995 г. на МОСВ , с площ 24.200 ха. Попада в землището на гр.Камено, ЕКАТТЕ 35883,имот № 000104-гора от полски бряст.
 
Протокол от Общо събрание „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас“

Протокол от Общо събрание на Сдружение „Управление на отпадъците-регион Бургас“