Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗБОРИ ЗА ЕП 2014

                           

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 25. 05. 2014 Г.

 

Предварителни избирателни списъци Част I

Списък на заличените лица


На адрес http://www.grao.bg/elections/ можете

- Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

- Да регистрирате удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 


 

Покана за провеждане на консултации за състава на СИК в община Камено

 

Заповед на кмета на община Камено за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Уведомление за създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заповед на кмета на община Камено за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Заповед на кмета на община Камено за временна забрана за продажбата и сервирането на алкохол в заведение

Заповед на кмета на община Камено за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед на кмета на община Камено за определяне на секция с улеснен достъп за гласуване на избиратели с увреждане на зрението или  затруднения в предвиждването

Декларация за вписване в избирателния списък - част II  от гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък /по чл. 359, ал. 1 от ИК/

 

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по чл. 36, ал. 1 от ИК/

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия /по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/


ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ за Европейския парламент ще се състоят от 22 до 25 май 2014 г. съгласно решение на Съвета на ЕС, прието на 14 юни 2013 г. след консултация с Парламента. Обикновено изборите продължават четири дни, тъй като гласуването във Великобритания и в Нидерландия става в четвъртък, а в повечето други държави вотът е в неделя. Изборните резултати не се огласяват в нито една от страните, докато той не приключи във всички държави членки. Новоизбраният Европейски парламент ще се събере на учредителна сесия на 1 юли 2014 г. 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ в изборите за ЕП през 2014 г. европейските политически партии ще се конкурират още по-силно една с друга, като всяка от тях трябва да издигне своя кандидат за председател на Европейската комисия. Партиите ще предложат и политическите си програми за следващия програмен период. Това реши ЕП на 4 юли 2013 г. с Резолюция за подобряване на практическите условия за провеждане на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Според Парламента новият подход ще допринесе за по-добрата информираност на хората и по-високата избирателна активност, а политическите партии ще приемат демократични и прозрачни процедури за подбор на своите кандидати за ЕП и за председател на ЕК. 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ кандидатите за председател на Европейската комисия ще могат да участват в публични дебати в рамките на предизборната кампания за Европейски парламент, организирани от европейските политически партии. 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ на бюлетините за избор на депутати в Европейския парламент трябва да бъдат изписани имената на европейските политически партии, по възможност – и техните лога. ЕП призовава държавите членки да гарантират тази възможност. 
Разпределение на местата в Европейския парламент
 
За да се съобразят с броя от 751 депутати, предвиден в Договора от Лисабон и за да направят място за представителите на присъединилата се към ЕС Хърватия, 12 държави членки на ЕС ще загубят по едно място след следващите европейски избори. Сред тях е и България, която до 2014 г. разполага с 18 евродепутати. През 2014 г. България ще избере 17 народни представители. Само Германия губи 3 места в ЕП, за да отговори на изискването от Лисабон за максимално позволен брой депутати – 96.


КОГА СА ИЗБОРИТЕ И КОГО ИЗБИРАМЕ

Между 22 и 25 май 2014 г. гражданите на Европейския съюз ще изберат общо 751 свои представители в Европейския парламент. С указ № 54 / 20.03.2014 г. на президента на Република България Изборите за членове на Европейския парламент са насрочени за  25 май 2014 г. (неделя).

Броят на представителите за всяка държава е пропорционален на населението й, като най-малкият брой представители е 6, а най-големият - 96.

Точният им брой за всяка държава за периода 2014 – 2019 г. е определен с единодушното решение на Европейския съвет, взето на 28.06.2013 г. За България броят на представителите в Европейския парламент е 17.

Членовете на Европейския парламент се избират за срок от 5 години въз основа на всеобщо пряко избирателно право, при свободно и тайно гласуване.

 


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Европейския парламент е институция на Европейския съюз, предвидена в Учредителните договори. Единствено в него гражданите на Съюза са пряко представени.

Седалището на Европейския парламент е в Страсбург, където се провеждат пленарните заседания. Генералният секретариат на Парламента се намира в Люксембург. Заседания се провеждат и в Брюксел.

Европейският парламент разполага с консултативни функции, с функции по политически контрол и със законодателна функция, която се упражнява съвместно със Съвета.

За пръв път председателят на Европейската комисия ще се избира от Европейския парламент. Европейските политически партии ще посочат своите кандидати за председател на Европейската комисия в предизборната си кампания.


КОЙ МОЖЕ ДА ИЗБИРА

Съгласно действащия Изборен кодекс право да избират членове на Европейския парламент имат българските граждани и гражданите държавите - членки на Европейския съюз, които:

 

Какво означава „Живял най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз"?

 

На това условие отговарят, съгласно действащия Изборен кодекс:

Под „адресна регистрация" се разбира отразяването на настоящия и постоянния адрес на гражданите в регистрите на населението по реда на чл. 89 - 99а от Закона за гражданската регистрация.

 

Гражданите на държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани могат да гласуват в Република България ако отговарят на горепосочените условия и:


КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБИРАН

В изборите за Европейски парламент никой не може да се кандидатира в повече от една държава-членка. Всички граждани на Европейския съюз, т.е. всеки български гражданин и всеки гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на следните условия:

Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които могат да бъдат кандидати за членове на Европейския парламент  от Република България трябва да не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата, чиито граждани са и да са заявили желанието си да бъдат избирани с писмена декларация.

 

Какво означава „Живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз"?

 

На това условие отговарят, съгласно действащия Изборен кодекс:

Под „адресна регистрация" се разбира отразяването на настоящия и постоянния адрес на гражданите в регистрите на населението по реда на чл. 89 - 99а от Закона за гражданската регистрация.


ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

Гласуването се извършва въз основа на избирателни списъци. При  изборите за членове на Европейския парламент те ще се състоят от 2 части - част 1-ва, в която се вписват българските граждани и част 2-ра, в която се вписват гражданите на други държави-членки.

Никой не може да гласува повече от един път за членове на Европейския парламент.

Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция. Част 1-ва се съставя по постоянен адрес на българските граждани. Част 2-ра се съставя по и по адреса на пребиваване на гражданите на друга държава - членка, които са изявили желание да гласуват.

Списъците ще бъдат обявени на видни места и на сайтовете на общините не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

На своята страница в интернет ЦИК ще поддържа актуален списък на гражданите с избирателни права.

Всеки може да провери дали името му фигурира в избирателния списък в Интернет - на страницата на ЦИК, ГРАО или съответната община.

За да гласува по настоящия си адрес е необходимо гражданинът да бъде вписан в избирателния списък на съответната секция по настоящ адрес и отписан от избирателния списък на секцията по постоянен адрес. За целта е необходимо да се подаде заявление по одобрен от ЦИК образец до общината по настоящ адрес. Срокът за подаване на тези заявления е 14 дни преди изборния ден.

Учениците и студентите - редовно обучение, могат да гласуват по адреса на учебното заведение, когато той се различава от техния постоянен или настоящ адрес.


 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

Съгласно действащия Изборен кодекс не всички български граждани, които живеят извън страната ще могат да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Извън страната могат да гласуват:

За да гласуват за членове на Европейския парламент от Република България българските граждани, които имат право да гласуват извън страната трябва да посетят българска избирателна секция в съответната държава-членка.

Броят и местоположението на избирателните секции във всяка държава-членка зависи от броя на подадени заявления за гласуване в чужбина.

Съгласно действащия Изборен кодекс такова заявление се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден до посолството или консулството на Република България в съответната държава или чрез интернет-страницата на ЦИК.

 

Повече информация за предстоящите избори за членове на Европейски парламент търсете на  интернет-страницата на ЦИК.