Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ --> Формуляр

Правно основание:  чл. 176 а, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Технически паспорт – 2бр. папки  /с магнитен носител /
  • Заверена заповедна книга
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение: В деня на заявяване

Такса: Не се таксува

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място