Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ--> Формуляр

Правно основание: чл. 157 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Фактура за платена такса;
  • Заявление по образец;
  • Договор за надзор – копие /или технически ръководител за V и ІV к./
  • Разрешително за ползване на общинско депо за депониране и обработка на строителни отпадъци
  • Разрешително за ползване на общинско депо за депониране и обработка на земни маси
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: VІ кат. -  70,00 лв.;  всички останали категории  - 120,00 лв.

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място