Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 25.02.2016г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2015 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Преструктуриране чрез вливане на ЦДГ „Звездица” с.Тръстиково в ЦДГ „Детелина” с.Русокастро

4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Трояново, община Камено за отглеждане на пчелни семейства

5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Кръстина, община Камено за отглеждане на пчелни семейства

6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №069028 в землището на с.Русокастро, община Камено

7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаването им под наем без търг или конкурс за стопанската 2015-2016 година
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на определените свободни общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2015-2016 година
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Керана Николова Темелкова с вх.№94-00-3231/21.12.2015г. с искане за Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо строителство в имот 80916.10.52, м.”Край село”, землище с.Черни връх, Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост и скица
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Христо Живков Тодоров с вх.№94-00-3146/09.12.2015г. с искане за разрешаване изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР за собствения му имот ПИ 1017, кв.74 по ПУП на гр.Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Петър Иванов Иванов с вх.№94-00-3137/09.12.2015г. с искане  за разрешаване изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР за собствения му имот УПИ VІІ, кв.41 по ПУП на с.Трояново
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладни записки от Тодор Богоридев Щерев – Кмет на с.Черни връх и Стайко Манев Манев – Кмет на с.Винарско за разрешаване изработването на проекти за „Частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на общински имоти в съответните села с цел отреждането им „за озеленяване и детски площадки”
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладна записка от Вълчо Ангелов Стойков – Кмет на с.Константиново за разрешаване изработването на проект за „Частично изменение на ПУП-план за регулация на общински имот с цел отреждането му „за озеленяване и площад”
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Освобождаване от такса битови отпадъци за 2016 година

15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. на Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Определяне възнаграждението на Управителя на Общинска фирма „Камено-газ” ЕООД