Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.01.2016г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Дружество на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2015 година.
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот”гр.Камено за 2015 година.
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Общинско Сдружение с Нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2015 година.
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Териториална Съюзна Организация на слепите-гр.Бургас за 2015 година.
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Oтчетите на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2015 година
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено

Докладна записка относно: Приемане Отчета на Председателя на Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004-Камено” за 2015 година.

8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Клуб на учителите-пенсионери „Христо Ботев” гр.Камено за 2015 година. 
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчетите на Тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено, Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада и Тракийско дружество с.Тръстиково за 2015 година.
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Народно читалище „Просвета-1927г.” гр.Камено за 2015 година.
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Народно читалище „Пробуда-1963” с.Константиново, общ.Камено за 2015 година.
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Народно читалище „Просвета-1928г.” с.Черни връх, общ.Камено за 2015 година.
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на Народно читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро, общ.Камено за 2015 година.
14 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на СНЦ-Велоклуб „Златна крепост” с.Русокастро, общ.Камено за 2015 година.
15 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на „Шах Бридж Клуб Камено” гр.Камено за 2015 година.
16 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на СНЦ-„Спортен клуб по ловна стрелба и туризъм” гр.Камено за 2015 година.
17 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане Отчета на СНЦ-„Спортен клуб по ловна стрелба и туризъм” гр.Камено за 2015 година.
18 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Постъпило писмо №СП-0832/0004/13.01.2016г. от г-жа Пенка Добрева-Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос за сформиране на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане в Община Камено.
19 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Промяна на поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет Камено.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Програма за управление на Община Камено за мандат 2015-2019”.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие в проект „Обществена трапезария”.
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по ОП Развитие на човешките ресурси на Министерство на труда и социалната политика.
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2016 година.
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2016 година.
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2016 година.
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на поевтиняване разходите на пътуващите служители за 2016 година.
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2016 година.
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване Календар на основните културни мероприятия на Община Камено за 2016 година.
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на общинската субсидия на читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета” с.Черни връх, читалище „Пробуда” с.Константиново и читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2016 година.
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, клуб на Първична съюзна организация на слепите, тракийските дружества, дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата” и сдружение „Надежда за живот” в Община Камено за 2016 година.
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на финансова помощ за награден фонд за спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2016 година.
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на Футболните клубове, „Велоклуб- Златна крепост”, „Спортен клуб по ловна стрелба и туризъм” и дружество „Шах Бридж Клуб Камено” от Община Камено за 2016 година.
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на Районно управление на полицията Камено за 2016 година.
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2016 година
35 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представителните разходи на Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2016 година.
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на общинска субсидия във връзка честване на 150-годишен юбилей на ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро.
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне общинска субсидия на църковен храм „Свето Рождество Богородично” с.Русокастро.
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне хранодена в Целодневните детски градини в Община Камено за бюджетната 2016 година.
39 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Субсидиране на ученическото столово хранене.
40 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на пътни и процедури на деца и ученици със специфични образователни потребности през учебната 2015/2016 година.
41 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата на 5-6 годишна възраст и учениците до 16 години.
42 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Камено 2016-2019 година.
43 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2016 година.
44 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на капиталови разходи за 2015 година на Община Камено.
45 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на Бюджет на Община Камено за 2016 година.
46 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване структура на Община Камено.
47 Докладна записка от Петър Джумерски
Управител на „Камено-газ” ЕООД
Определяне на цени на природен газ за 1000 нормални куб.метра, по групи потребители.