Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 03. 12. 2015 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Временна комисия за изработване на проект на правилник за работа на Общински съвет Камено,неговите комисии и взаимодействието му с общ.администрация Правилник за организацията и дейността на общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
2   Утвърждаване състава на постоянните комисии
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Създаване на Комисия за "Предотвратяване и установяване на конфлинкт на интереси" към Общински съвет Камено.
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Определяне на представител в Областния съвет за развитие.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметовете на кметствата в Община Камено.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Участване в проект "Обществена трапезария"
7 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Подготовка на проект по под-мярка 19.1 "Помощ за подготвителните дейности" на мярка 19.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Искане за безвъзмездно управление и ползване на архитектурен паметник, находящ се в землището на с.Русокастро, общ.Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Предоставяне на гориво за нуждите на РУ-Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Определяне на представител на община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас.