Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 17. 12. 2015 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Определяне на представител на Общински съвет Камено в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено План за работата на Общински съвет Камено за I-то шестмесечие на 2016 година.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на отдел "Управление на общинската собственост" през 2015 година /към 30.11.2015 година/.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Осигуряване извъщатна численист за ЦДГ през бюджетната 2016г. На основание ПМС No. 66 от 28.03.1996г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. И ПМС 258/02.12.2015г. В ОБЩИНА КАМЕНО за бюджетната 2016 година.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Приемане на ПЛАН -СМЕТКА за приходите и разходите за дейност "Чистота" за 2016 на Община Камено.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Определяне на наемна цена за предоставяне под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи дворни места по плана на гр.Камено, с. Кръстина, с.Винарско, с.Вратица, с.Трояново, с.Желязово, с.Русокастро, с.Ливада, с.Тръстиково, с.Костантиново,с. Полски извор, с.Черни връх чрез публичен търг или конкурс.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, преставляваща поземлен имот No.018035 в землището на с.Ливада, Община Камено.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Постъпило заявление от "Демар 2010" ЕООД за отдаване под наем на общински имот.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Служебно внесено искане за разрешаване изработването на проекти за ПУП-ПР за обекти общинска собственост, касаещи съществуващите в града пенсионерски клубове ПИ No.2055 в западната част на кв.45 и в западната част на кв.14 по ПУП на гр.Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Заявление за предварително съгласие за преминаване през общински имоти на "Кабелна линия 20 kV от П/С "Айтос" до В/С "Трояново"
12 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Заявление от Марин Станкков Събков с вх.No 94-00-3134/09.12.2015г. С искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с обект: "Склад за селскостопанска техника и продукция" в ПИ 009002, по КВС на землище гр.Камено, Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и задание съгласно чл.125 от ЗУТ
13 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Заявление от Янчо Георгиев Георгиев с вх No94-00-3135/09.12.2015г. С искане за резрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с обект: "Склад за селскостопанска техника и продукция" в ПИ 023016, по КВС на землище гр.Камено, Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и задание съгласно чл.125 от ЗУТ
14 Докладна записка от Жельо Вардунски Кмет на Община Камено Изплащане допълнително възнаграждение в общински и държавни дейности дофинансирани с общински приходи, Целодневни детски градини и Читалища за 2015г. В Община Камено