Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ , КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 31.03.2016г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев-Председател на Общинския съвет

Промяна на поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет Камено.

3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев-Председател на Общинския съвет

Промяна начина на изплащане на субсидиите на футболен клуб „Камено” гр.Камено и футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро

 

4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Отпускане на общинска субсидия на НЧ „Просвета-1927г.” гр.Камено.

5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

1.Одобряване на „Концепция за проучване, консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост Русокастро, Община Камено, Област Бургас”.2.Одобряване на Договор между Община Камено и Регионален исторически музей с предмет „Извършване на редовно археологическо проучване на археологически обект/Цитадела на късноантична и средновековна крепост Русокастро/ с.Русокастро, Община Камено”

 

6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Актуализиране на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2016 година

7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от ЕТ”Жени-92-Диана Желязкова” за отдаване под наем на имот общинска собственост
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от ЕТ”Жени-92-Диана Желязкова” за отдаване под наем на имот общинска собственост
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от ЕТ”Синият мост-Тенко Динев” за отдаване под наем на имот общинска собственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от „Абаза” ЕООД за отдаване под наем на имот общинска собственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпили заявления за отдаване под наем на места в имоти общинска собственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Димитров Иванов за отдаване под наем на имот общинска собственост
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имоти общинска собственост

15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Камено

17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Постъпили докладни записки от кмета на с.Винарско-Стайко Манев Манев

18

Докладна записка от инж.Петър Джумерски

Управител на „Камено-газ” ЕООД

 

Отчет за дейността на „Камено газ” ЕООД.