Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.04.2016г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Камено за 2016 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2017 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане годишен план за 2016г. за изпълнение стратегията за интегриране българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение/2014-2020г./
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Обявяване на 6-ти май-Гергьовден за празничен и неприсъствен ден за град Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено, като партньор с проектно предложение „Образователна интеграция за по-добро бъдеще” по процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M20P001-3.002”ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧЕЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА” на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020”, с Водеща организация Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Кольо Фичето” гр.Бургас.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Камено с проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, в партньорство с ЦПДТ „АМАЛИПЕ”, СОУ „Христо Ботев”гр.Камено, ОУ „Христо Ботев” с.Трояново, ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро и НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина.
 
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на запис на заповед от Община Камено в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9OP001-1.002 „Активни” за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG 05M9OP001-1.002 „Активни”, за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0067 „Интегриране на икономически неактивни младежи от Община Камено чрез професионални обучения и мотивация”
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №076004 в землището на с.Черни връх, община Камено.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000176 в землището на с.Черни връх, община Камено.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Трояново, община Камено за отглеждане на пчелни семейства
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имоти общинска собственост
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ 010095 и 010036 в местност „Край село”, землището на с.Черни връх, Община Камено, област Бургас, във връзка с промяна на инвестиционните намерения
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработването на Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за част от поземлен имот №071004/полска култура-нива/ в землището на с.Русокастро, Община Камено, област Бургас за изграждане на обект „БС 5115-за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладна записка относно: Заявление за разрешаване изработването на Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за част от поземлен имот №052003/пасище, мера/ в землището на с.Трояново, Община Камено, област Бургас за изграждане на обект „БС 5126-за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработването на Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за част от поземлен имот №022223/нива/ в землището на гр.Кавено, Община Камено, област Бургас за изграждане на обект „БС 5044-за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Бракуване на 1 бр. еднокофов Багер инв.№1
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчета за събираемостта на местните данъци и такси на територията на Община Камено за периода от 01 януари 2015г. до 31 декември 2015 г
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2016г. на територията на Община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване процеса по прекратяване и ликвидация на еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицинско-диагностична лаборатория-Камено” ЕООД.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено за  безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год. (ПРСР)
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на IV РПУ Бургас
23 Докладна записка от Петър Джумерски
Управител на „Камено-газ” ЕООД
Определяне на цени на природен газ за 1 000 нормални куб.метра, за обществено-административни/ОА/, търговски и битови потребители.