Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 19.05.2016г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав БалтаджиевПредседател на ОбС Камено Промяна на поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет Камено
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020 год./
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ЦДГ през летния период
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет на плащания по Проект „Достойни граждани на Община Камено” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0110-С001.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие в Проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните социални услуги, чрез подобряване на материалната база в Дом за възрастни хора с увреждания, с.Русокастро, Община Камено”.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Русокастро, община Камено за отглеждане на пчелни семейства
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна на начина на трайно ползване на имот с №028014, находящ се в землището на с.Ливада, Община Камено, Област Бургас от „Пасище с храсти” в „Друга селскостопанска територия”.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Стоянов Кузманов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Пейчо Янков Андонов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Живка Ганчева Миндова-Мишкова и Иван Владимиров Мишков за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от наследници на Динчо Величков Митев за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от наследници на Динчо Величков Митев за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от наследници на Йордан Великов Зафиров за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от наследници на Велико Йорданов Великов за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Георги Иванов Станев за закупуване на общински имот, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Провеждане на конкурс за определяне на превозвач по утвърдени автобусни линии от Общинската и Областната транспортна схема от квотата на Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2015, Строителна програма и извънбюджетни сметки и фондове към 31 декември 2015г
19 Питания