Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.07.2016г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
 1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.ноември 2015г. – м.юни 2016г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.ноември 2015г. – м.май 2016г
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони на Община Камено за периода 2014-2020г
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на Общински план за развитие на Община Камено 2014-2020 г. 
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за периода 2016-2020 година.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение и допълнение на Решение от 28.04.2016г. по дванадесета точка от Протокол №8 на Общински съвет Камено за определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имоти общинска собственост-лекарски кабинети, находящи се в с.Русокастро, общ.Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Мария Атанасова Спасова – Николова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Георги Атанасов Иванов и Иван Атанасов Иванов за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпили заявления от Златко Георгиев Господинов и от ЕТ-„Софи” Софка Ходжева за отдаване под наем на имоти общинска собственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ -частна общинска собственост,представляващ поземлен имот №018032 в землището на с.Ливада, общ.Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ -частна общинска собственост,представляващ поземлен имот №076001 в землището на с.Черни връх, общ.Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ -частна общинска собственост,представляващ поземлен имот №000039 в землището на с.Винарско, общ.Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/-частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти №010167, №010181, №010197, №010198 и №010212 в землището на гр.Камено, №017124, №003052, №018009 и №019019 в землището на с.Винарско, №020005 в землището на с.Кръстина, №000292 в землището на с.Черни връх, №039033 и №039034 в землището на с.Русокастро, Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на имотите „Полски пътища”, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите в землищата на Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Закупуване на нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-гр.Камено чрез договор за финансов лизинг
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Закупуване на перално оборудване/перална машина/ в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Русокастро
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Никула Георгиева Иванова от с.Русокастро
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Служебна преписка с вх.№93-00-270/21.03.2016г. за процедиране на Подробен устройствен план-изменение на План за регулация/ЧИ ПУП-ПР/ за УПИ VІІ, кв.41 по плана на с.Трояново, Община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Служебна преписка с вх.№94-00-1944/13.07.2016г. за разрешаване изработването на подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за изграждане на обект: „Общинска борса за селскостопанска продукция” в поземлен имот 015018, местност „Браницата” в землището на с.Вратица, Община Камено
21 Питания