Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 29.09.2016г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав БалтаджиевПредседател на ОбС Камено Определяне на представител на Общински съвет Камено в поименния състав на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представители на Общински съвет Камено в поименния състав на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
3 Докладна записка от Радослав БалтаджиевПредседател на ОбС Камено Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Амбър Йорданова Нанева и Дейзи-Грейс Златкова Динева, съгласно разпоредбите на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2016/2017 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за включване ДГ „Детелина” с.Русокастро в списъка на средищните детски градини
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър В Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2016 година
11 Докладна записка от Тодор Щерев Кмет на с.Черни връх ,общ.Камено Отчет на дейността на Кметство с.Черни връх, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.08.2016г.

 
12 Докладна записка от Илиана Христова Кмет на с.Вратица Отчет на дейността на Кметство с.Вратица, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.08.2016г. 
13 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Отчет на дейността на Кметство с.Свобода, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.08.2016г.
14 Докладна записка от Стайко Манев
Кмет на .Винарско,общ.Камено
Отчет на дейността на Кметство с.Винарско, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.08.2016г
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на РУ Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на решение по т.8 от проведено на 30.06.2016г заседание
     
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Придобиване от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД право на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр.Камено, ул.”Освобождение” №101.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за участие на Община Камено като учредител в Сдружение „Клъстер информационни и комуникационни технологии-Бургас” и подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г., по специално „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на запис на заповед от Община Камено в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9OP001-2.004-0045, Услуги за ранно детско развитие в Община Камено”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
22 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Заявление с вх.№94-00-1040/12.07.2016г. от Иван Стоянов Стоянов за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за изграждане на обект: „Жилищни сгради” в поземлен имот 52279.27.5 по КК на с.Константиново, местност „Дренака”, Община Камено
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с вх.№54-00-81/18.08.2016г. от „Борела” ЕООД за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка на път ІІ-79 Средец-Бургас км 81+555 дясно за ПИ 80916.69.3 и разрешаване на преминаването на пътното платно през общински имоти 80916.69.49 и 80916.69.48
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с вх.№69-00-196/22.04.2016г., превходирано на 25.08.2016г. от Таня Тодорова Пашово, в качеството й на управител на „Комета 7” ЕООД, гр.Бургас за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за изграждане на обект: „Жилищни сгради” в поземлен имот 80916.78.39 по КК на с.Черни връх, местност „Дебелата кория”, Община Камено
25 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Приемане на отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2016г. към 30.06.2016г., Строителна програма към 30.06.2016г., извънбюджетни сметки и фондови и Актуализация на бюджет 2016г. и Строителна програма 2016г. на Община Камено
26

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

 

Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет на плащания по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейностина мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

27

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Даване съгласие за участие на Община Камено в Учредителен Комитет (УК). за създаване на Организация за управление на туристически район (ОУТ) на територията на Бсргаски черноморски туристически район (БЧТР), последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015 г„ обн., ДВ, бр.56/24.07.2015 г„ допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015 г„ обн., ДВ, бр.94/14.12.2015 г.

28  

Кандидатстване на Община Камено е проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

29

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Кандидатстване на Община Камено е проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

30

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 

Кандидатстване на Община Камено с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
31 Питания