Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.10.2016г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Докл:Георги Ганчев
Кмет на с.Русокастро, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Русокастро, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г.
2 Докладна записка от Меджит Мехмед
Кмет нас.Желязово, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Желязово, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г.
3 Докладна записка от Иван Георгиев
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г.
4 Докладна записка от Иванка Драгова
Кмет на с.Тръстиково, общ. Камено
Отчет на дейността на кметство с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Малина Стоянова Пъчкова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Ангел Иванов Славов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Петър Иванов Иванов и Женя Иванова Иванова за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общинска земеделска земя-частна общинска собственост, находяща се в землището на с.Трояново.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи дворни места, находящи се в землището на с.Трояново.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имоти общинска собственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Удължаване на договор за аренда от 12.11.2009 година
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Обединяване на поземлени имоти-земеделски земи, собственост на Община Камено и физическо лице, с цел последващо прекратяване на съсобствеността
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допускане промяна предназначението на имоти, общинска собственост в с.Свобода, общ.Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило искане с Вх.№45-00-5/12.10.2016г. от Милен Василев Николов-Директор на РИМ-Бургас за нововъзникнали обстоятелства в процеса на разкопки на крепостта Русокастро през 2016г
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Закупуване на часовник за сградата на Община Камено.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Избиране на ликвидатор на „БЕЛАДОНА-96” ЕООД, с ЕИК 102051133, който да подаде до компетентния съд молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност
21 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет  на Община Камено
Заявление от Петър Николов Арабаджиев за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за ПИ 34, кв.4 по плана на с.Черни връх
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на принципно съгласие за строителство в поземлен имот ПИ№039034,находящ се в местностт"Малък камък" в землището на с.Русокастро
23 Питания