Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 24.11.2016г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Добринка Тодорова
Кмет на с.Кръстина, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.10.2016г.
2 Докладна записка от Андон Николов
Кмет на с.Трояново, общ. Камено
Отчет на дейността на кметство с.Трояново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.10.2016г.
3 Докладна записка от Ангел Радев
Кмет на с.Ливада, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Ливада, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.10.2016г.
4 Докладна записка отВълчо Стайков
Кмет на с.Константиново, общ. Камено
Отчет на дейността на кметство с.Константиново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2016г. до 31.10.2016г.
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено


 
Определяне на представител на Община Камено в Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО-БУРГАС”.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие в Проект „Осигуряване на топъл обяд за гражданите на Община Камено”
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на запис на заповед от Община Камено в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане” по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по Операция 3: „Осигуряване на топъл обяд”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 05FMOP001-3.002 за проект “Осигуряване на топъл обяд за гражданите на Община Камено”
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне за безвъзмездно ползване на физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро, Община Камено.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на недвижими имоти-полски пътища, попадащи в блокове за земеделско ползване в землищата на Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Вземане на решение за изграждане на паметник, на воините от с.Ливада загинали за свободата и независимостта на Република България.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на актуализация на Програма за опазване на околната среда на Община Камено за периода 2016-2020 година.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение и допълнение на  Решение от 27.10.2016 г. по тринадесета точка от Протокол № 13 на Общински съвет Камено за определяне на начална тръжна цена  за отдаване под наем на имот,общинска собственост -лекарски кабинет,находящ се в с. Винарско,общ.Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на община Камено в Асоциацията по ВИК -гр.Бургас
14 Питания