Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 11.01.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на община Камено  като партньор по проект по мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР" по програма за морско дело и рибарство 2014-2020,финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство