Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 23.02.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2016 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на дейност „Управление на общинската собственост” за периода 30.11.2015г. до 31.12.2016 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на предварително съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване в полза на Община Камено върху обособена част от недвижим имот в с.Желязово, общ.Камено от ПК „Златна крепост”
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие на арендатор на общински поземлен имот за изграждане на водовземни съоръжения, по реда на Наредба №19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделските земи, без промяна предназначението на земята
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №028014 в землището на с.Ливада, общ.Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отписване на неплатени данъчни задължения с изтекла абсолютна давност
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет на плащания по Проект „Осигуряване на топъл обяд за лица и семейства от Община Камено” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BG05FMOP001-3.002-0169-C01
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти в ДГ”Слънце” Камено и СУ „Христо Ботев” Камено за 2017 година
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на общинска субсидия на църковен храм „Свето Рождество Богородично” с.Русокастро
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Мара Стоянова Кирякова
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Камено и Кметовете на населени места в Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Общественото осигуряване на общинските съветници
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на общинска субсидия на Сдружение „Гражданско движение Винарско за достоен живот” с.Винарско
15 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Жанета Трендафилова Димитрова и Радослав Трендафилов Димитров, съгласно разпоредбите на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
16 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Заявление с вх.№94-00-3045/31.10.2016г. от Янка Димитрова Илиева за разрешаване изработването на  Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 52279.503.13 по КК на с.Константиново, местност „Червената шума”, общ.Камено
17 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 80916.81.32 в местността „Вятърница” по КК на с.Черни връх, общ.Камено, като съставна част на КПИИ по чл.150 от ЗУТ
18 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 000154 по КВС на гр.Камено, като съставна част на КПИИ по чл.150 от ЗУТ
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас
20 Питания