Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.04.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Камено за 2017 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2018 година.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за закриване на филиал на детска градина „Детелина” в с.Тръстиково, Общ.Камено
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Красимира Желязова Лазарова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 000341 в местност „Горен Михалич” в землището на гр.Камено, Общ.Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот 028117, местност „Под село” в землището на гр.Камено, Общ.Камено
9 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Заявление от „Солей системс” ЕООД, с.Загорци, представлявано от Кичка Георгиева Михайлова за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 80916.78.4 по КК на с.Черни връх, местност „Дебелата кория”, Общ.Камено