Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 25.05.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020 год./
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ДГ през летния период
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начални тръжни цени за предоставяне на земеделски земи от ОПФ под наем или аренда и размерът на депозита за участие в търга
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на наемна цена за отдаване под наем на имоти общинска собственост-лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне за ползване на помещение –частна общинска собственост, без публичен търг или  публично оповестен конкурс
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на места в имоти общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Константиново
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд/ОПФ/-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №069028 в землището на с.Русокастро,Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Ирена Йорданова Ванева за прекратяване на съсобственост между Община Камено и Ирена Йорданова Ванева и Вихрен Николов Коянков
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Бракуване на товарен автомобил Форд „Ескорд” с регистрационен №А 2499 ВТ, използван за нуждите на детските градини в Общината
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Закупуване на костюми за Представителен фолклорен танцов ансамбъл „Здравец” към НЧ „Просвета -1927г.” гр.Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2016 г
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна в структурата на Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2016 г,Капиталова програма за 2016 г.,извънбюджетни сметки и фондове за 2016 г. на Община Камено
15 Питания