Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщения

Заповеди за спечелили търгове 


Протоколи за  разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


Заповед РД-09-217/25.02.2021 г. за спечелил търг


Списък на ПМЛ за индивидуално и общо ползване – 2021/2022 стопанска година


Заповед РД-09-038/20.01.2021 г. относно прекратяването на съсобственост 


Заповед РД-09-1169/30.12.2020 г. относно забрана на паша на селскостопански животни във всички горски територии - държавна собственост


Заповед РД-09-1114/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Русокастро


Заповед РД-09-1115/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Тръстиково


Заповед РД-09-1116/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Полски извор


Заповед РД-09-1117/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Черни връх


Заповед РД-09-1118/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Константиново


Заповед РД-09-1119/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Желязово


Заповед РД-09-1120/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Винарско


Заповед РД-09-1121/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Кръстина


Заповед РД-09-1122/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Вратица


Заповед РД-09-1123/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на с.Ливада


Заповед РД-09-1124/01.12.2020 г. относно полски пътища в землището на гр.Камено


Заповед РД-09-1052/9.11.2020 г. за прекратяване на процедура чрез продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляваш УПИ V-снс в кв.55 по плана на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 700 кв.м.


Заповед РД-09-960/13.10.2020 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-765/25.08.2020 год. на Кмета на Община Камено


Заповед РД-09-852/25.09.2020 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-807/10.09.2020 год.


Заповед РД-09-851/25.09.2020 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-808/10.09.2020 год.


Заповед РД-09-837/16.09.2020 г.


Заповед РД-09-822/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-821/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-820/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-819/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-818/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-817/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-816/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-815/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-814/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-813/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-812/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-811/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-810/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-809/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-808/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-807/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-806/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-805/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-804/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-803/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-802/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-801/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-800/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-799/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-798/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-797/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-796/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-795/10.09.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-404/04.06.2020 г.


Заповед РД-09-324/28.05.2020 г. 


Заповед РД-09-321/27.05.2020 г. относно прекратяване на процедура по категоризация


Протокол  за разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на с. Черни връх


Протокол за  разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на с. Константиново


Протокол  за разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на с. Ливада


Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за землището на гр. Камено 


Заповед РД-09-122/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-121/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-120/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-119/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-118/13.03.2020 г.


Заповед РД-09-117/13.03.2020 г.


Списък на ПМЛ за индивидуално ползване – 2020/2021 стопанска година


Заповед РД-09-760/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-759/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-758/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-757/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-756/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-755/27.12.2019 г.


Заповед РД-09-715/02.12.2019 г.


Заповед РД-09-682/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-681/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-680/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-679/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-678/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-677/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-676/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-675/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-674/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-673/14.11.2019 г.


Заповед РД-09-672/14.11.2019 г.


Заповеди на  Министерство на земеделието,храните и горите Областна дирекция “Земеделие”- Бургас  /септември 2019 г./


Заповед РД-09-485/05.09.2019 г.


Заповед РД-11-105/11.06.2019 г. Областна дирекция "Земеделие"-гр.Бургас


Протокол/31.05.2019 г.


Протокол на комисия за определяне на свободните пасища, мери и ливади за общо ползване, в землищата на община Камено 


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Черни връх


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Тръстиково


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Кръстина


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с. Константиново


Протокол на комисия за да определяне на  необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с. Винарско


Пасища,мери,ливади /съобщения/ 

* публикувано на 21.02.2019 г.


Заповед РД-09-22/21.01.2019 г.


Заповед РД-09-799/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-789/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-793/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-797/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-792/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-791/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-790/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-795/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-804/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-796/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-802/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-794/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-800/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-801/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-788/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-798/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-787/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-803/30.11.2018 г.


Обявление на Комисия по чл.210, ал.1 от ЗУТ 

Протокол на Комисията по чл.210 от ЗУТ

Резултат от оценки за трайно заета площ,от стъпка на стълб и безсрочен сервитут в зем.имоти частна собственост засягащ участък от трасето за обл.Бургас


Заповед РД-09-761/21.11.2018 г.


Заповед РД-09-712/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-713/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-714/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-711/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-715/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-716/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-717/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-718/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-708/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-709/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-710/05.11.2018 г. 


Заповед РД-09-703/2.11.2018 г. относно отстъпено право и сервитут за обявяване


Заповед РД-09-689/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-688/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-687/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Обявление


Парично обезщетение на поземлени имоти, засягащи се от обект:Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив“ - п/ст „Марица - изток“ и Нова ВЛ 400 kV „Марица – изток“ – п/ст Бургас


Протокол


Заповед РД-09-389/13.07.2018 г. относно изземване на общински имот от Стоян Костадинов Миларев


Заповед РД-09-388/13.07.2017 г. относно  изземване на общински имот от Атанас Костадинов Миларев


Протокол на комисия , назначена със Заповед № РД-09-213/27.04.2018 г.  на Кмета на Община Камено/11.06.2018 г.


Протокол пасища-гр.Камено/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Трояново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Ливада/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Константиново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Вратица /30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Винарско / 30.04.2018 г.


Протокол пасища -с.Винарско

 


Протокол пасища-с.Вратица

 


Протокол пасища-с.Константиново

 


Протокол пасища-с.Кръстина

 


Протокол пасища-с.Ливада

 


Протокол пасища-с.Полски извор

 


Протокол пасища-с.Тръстиково

 


Протокол пасища-с.Трояново


Срокове по прилагане на чл.37 ж от ЗСПЗЗ,за календарната 2018 година/публикувано на 11.07.2017 г. с протокол за поставяне на таблото на община Камено/

 

Заповед РД-09-282/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас