Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 29.06.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камен План за работата на Общински съвет Камено за II-то шестмесечие на 2017 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Камено за периода 2016-2020 г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
     Отписване на неплатени задължения от наеми с изтекла давност
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отписване на неплатени задължения задължения от
наказателни постановления с изтекла давност
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Утвърждаване на нов списък на
служителите, които имат право на възстановяване на 90% транспортните разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2017 г
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет/ години.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за
отдаване под наем на имот общинска собственост
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на земеделски земи от
Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на търг
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна за
отдаване под наем на имот общинска собственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допълване на т. 20 от проведеното на
27.10.2016 г. заседание на Общински съвет Камено, /Протокол № 13 от 27.10.2016 г./, изменение на съдържанието на договор за поръчка от 01.02.2017 г. и отпускане на средства на „БЕЛАДОНА-96” ЕООД в ликвидация,  ЕИК 102051133, със седалище и адрес на управление гр.Камено ул.”Неделчо Камбов” № 4
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Закупуване на костюми на СНЦ
„Фолклорен клуб Кайлии” гр.Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на еднократна финансова
помощ на Янка Койчева Янева жител на с.Русокастро
Отпускане на еднократна финансова
помощ на Янка Койчева Янева жител на с.Русокастро
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван
Димитров Иванов за отдаване под наем на имот общинска собственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Вземане на решение за гласуване на годишен финансов отчет на „Медицинско-диагностична лаборатория-Камено” ЕООД в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Камено ул.”Митко Палаузов” № 10, ЕИК 102660052 за 2016 година
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Вземане на решение за приемане на финансов отчет на "БЕЛАДОНА-96"ЕООД в ликвидация ,ЕИК 102051133,със седалище и адрес на управление :гр.Камено,ул."Неделчо Камбов "№ 4,за 2016 година

 

16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за отмяна на решение ,прието по т.5 от дневен ред,на проведено на 25.05.2017 год. заседание на Общински съвет- Камено,обективирано в протокол № 23 от същата дата
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

1.Отмяна на решение по т.4.2. от проведено на 25.05.2017 г. заседание (Протокол № 23/25.05.2017 г. 

2.Определяне на наемна цена за отдаване под наем на имоти общинска собственост-лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина

 
18 Докладна записка от Иван Тенев общински съветник от Коалиция Реформаторски блок Организиране на честване на 1300 годишнината от победата на Кан тервел над арабите за освобождението на Константинопол
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд(ОПФ)-частан общинска собственост в землището на с.Трояново,община Камено
20 Питания