Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2017 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Докл:Георги Ганчев
Кмет на с.Русокастро, общ. Камено

 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.Януари 2017г. – м.Юни 2017 г.
2 Докладна записка от Меджит Мехмед
Кмет нас.Желязово, общ. Камено

 
Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.Януари 2017г. – м.Юни 2017г.
3 Докладна записка от Иван Георгиев
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО-БУРГАС” /СНЦ”МИГ Камено-Бургас/ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и предоставяне на временна финансова помощ на сдружението
4 Докладна записка от Иванка Драгова
Кмет на с.Тръстиково, общ. Камено
Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО-БУРГАС” /СНЦ”МИГ Камено-Бургас/ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на активи на СНЦ „Местна инициативна група КАМЕНО-БУРГАС” ,гр.Камено,  ЕИК 0217000031
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допълнение на решение по т.40 по Протокол №17/26.01.2017г
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Камено в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест” ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците за учебната 2016/2017г
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2017/2018 година
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Включване на ДГ с.Черни връх в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018 г
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Преструктуриране чрез вливане на ДГ с.Винарско в ДГ с.Кръстина
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Камено за периода 2016-2020 г
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна в структура на Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Обявяване на недвижими имоти за публична общинска собственост
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Придобиване от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД право на собственост върху недвижими имоти, находящи се в с.Черни връх, Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Обявяване на недвижими имоти за частна общинска собственост. 2.Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 000341 по КВС на гр.Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №102010 в землището на с.Трояново, община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на договор за наем от 26.09.2016г., за разполагане на пчелин с площ от 2,000/два/ в ПИ 0414013 по КВС на землището на с.Русокастро, Община Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на договор за аренда на ПИ 028014 в землището на с.Русокастро, Община Камено, сключен на 19.06.2017г
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Тонка Петрова Узунова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Димитър Георгиев Колаксъзов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Димитър Георгиев Колаксъзов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на читалищата на територията на Община Камено на безвъзмездно право на ползване върху части от имоти-публична и частна общинска собственост, за срок от 10 /десет/ година
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината
27 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Заявление от Чанко Тодоров Чанков-управител на „Делфин ЧЧ“ЕООД за разрешаване изработването  на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-166, кв.24 по плана на с.Константиново / ПИ с идентификатор 52279.501.166 по КК на с.Константиново/, Община Камено
28 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Заявление от Иванка Коева Тяснова за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ VІ-262, кв.34 по плана на с.Русокастро, Община Камено
29 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Служебна преписка и заявление от Петър Николов Арабаджиев за одобряване  на проекти  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 80916.501.34 по КК на с.Черни връх /ПИ 34/  и изменение на  ПУП-ПР  за УПИ IV-44, кв.6 по плана на с.Черни връх и План за улична регулация /ПУР/
30 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Разрешение по реда на чл.134, ал.2, т.1 и т.2  от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПУР за кв.3, 4, 5, 8 и 9, за квартали 29 и 32 и за кв. 38, 39, 40, 56, 57, 58 и 59 по плана на с.Русокастро, община Камено с цел съобразяване на уличната регулация със съществуващите улици в населеното място
31 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Разрешение по реда на чл.134, ал.2, т.1 и т.2  от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПУР и ПУП – ПР за кв.107 по плана на гр.Камено с цел обособяване на нови самостоятелни УПИ за съществуващите сгради и обособяването им в нов квартал 112
32 Докладна записка от Георги Георгиев
Кмет на с.свобода,общ.Камено
Заявление с вх.№69-00-345/16.06.2017г. от „НЮ ЕЙДЖ 2012“ ЕООД за разрешаване изработването на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот 015019, находящ се в местността „Браницата“ по КВС на землището на с.Вратица
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на РУ Камено
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна начина на трайно ползване на ПИ №000091,землище гр.Камено
35 Питания