Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.09.2017 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Тодор БогоридевЩерев
Кмет на с.Черни връх, общ. Камено

 
Отчет за дейността на кметство с.Черни връх, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г.
2 Докладна записка от Стайко Манев Манев
Кмет на с.Винарско, общ. Камено

 
Отчет за дейността на кметство
с.Винарско, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г.
3 Докладна записка от Илиана Петрова Христова
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
 Отчет за дейността на кметство
с.Вратица, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г.
4 Докладна записка от Георги Петков Георгиев
Кмет на с.Свобода, общ. Камено
Отчет за дейността на кметство
с.Свобода, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на ОД МВР Бургас.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на запис на Заповед от община Камено в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-1.002-0067 “Интегриране на икономически неактивни младежи от община Камено чрез професионални обучения и мотивация”.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на общински план за защита при бедствия
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на Капиталова програма 2017 г.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна решение, прието по т.14 от проведено заседание на 27.07.2017 г. от Общински съвет Камено, обективирано в Протокол № 26 от същата дата и обявяване на недвижими имоти за публична и частна общинска собственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна решение прието по т.26 от проведено на 27.07.2017 г. заседание на  Общински съвет Камено, обективирано в Протокол № 26 от същата дата
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на нов списък на служители, които имат право на възстановяване на 90 % транспортните разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2017 г.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител но община Камено в Учредително събрание на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено /МИРГ Бургас – Камено/
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на община Камено в Асоциацията по ВиК Бургас
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Вземане на решение за продажба и определяне на начална тръжна цена за продажба на движима вещ – частна общинска собственост
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 102009 в землището на с.Трояново, община Камено
22 Питания