Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 26.10.2017 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Тодор Щерев
Кмет на с.Черни връх,общ.Камено 
Отчет за дейността на кметство
с.Черни връх, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г.
3 Докладна записка от Иван Георгиев
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
Отчет за дейността на кметство
с.Полски извор, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г.
4 Докладна записка от Георги Ганчев Кмет на с.Русокастро,общ.Камено


 
Отчет за дейността на кметство
с.Русокастро, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г
5 Докладна записка от Иванка Драгова
Кмет на с.Тръстиково, общ. Камено
Отчет за дейността на кметство
с.Тръстиково, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г
6 Докладна записка от : Меджит Мехмед
Кмет на с.Желязово,общ.Камено
Отчет за дейността на кметство
с.Желязово, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г
7 Докладна записка от Стайко Манев
Кмет на с.Винарско,общ.Камено
Отчет за дейността на кметство
с.Винарско, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2017 г.  до 31.08. 2017 г

 
8 Докладна записка отРадослав Балтаджиев
        Председател на Общински
        съвет Камено
Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на децата на Анастасия Наскова Радева и Гошо Насков Козаров, съгласно разпоредбите на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване на Десислава Симеонова Сотирова от заплащане на такса Домашен социален патронаж – Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на Капиталова програма 2017 г
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017-2020 г
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. към 30 юни 2017 г., Капиталова програма към 30 юни 2017 г., извънбюджетни сметки и фондове към 30 юни 2017 г.  на община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна на наименованието на специализираните институции за предоставяне на социални услуги на територията на с.Русокастро, община Камено, в съответствие с регламентите от Постановление № 288 от 04.11.2016 г. на Министерски съвет.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Мария Василева Панайотова за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение по реда на чл.134 ал.1    т. 1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.39 ал.3 от ЗУТ, за промяна ПУП-План за регулация за УПИ II в кв.40 по плана на с.Ливада
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Разрешение по реда на чл.134 ал.1    т. 1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.39 ал.3 от ЗУТ, за промяна ПУП-План за регулация за УПИ II в кв.40 по плана на с.Свобода
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Разрешение по реда на чл.134 ал.1    т. 1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.39 ал.3 от ЗУТ, за промяна ПУП-План за регулация за УПИ II в кв.40 по плана на с.Константиново
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение по реда на чл.134 ал.1    т. 1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.39 ал.3 от ЗУТ, за промяна ПУП-План за регулация за УПИ II в кв.40 по плана на с.Полски извор
20 Докладна записка от Георги Георгиев
   Заместник Кмет на
община Камено

 
Заявление от Кръстина Николова Арабаджиева с искане за определяне от Общински съвет Камено на терена обхващащ ПИ с идентификатор 52279.10.215 по КК на с.Константиново, местността „Край село”, община Камено
21 Докладна записка от Георги Георгиев
   Заместник Кмет на
община Камено

 
Заявление от Борис Славов Митков, за допускане изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XV, кв.34 по плана на с.Кръстина, община Камено
22 Докладна записка от Георги Георгиев
   Заместник Кмет на
община Камено

 
Заявление с входящ № 94-00-2386 / 11.10.2017 г. от Изабела Иванова Парашкевова, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план -  Парцеларен план /ПУП-ПП/ за път и пътна връзка на път II-79 Средец-Бургас при км 83+260 ляво, за осигуряване на транспортен достъп по ПИ с идентификатор 80916.76.53 по КК на с.Черни връх, местността „Дебелата кория” ПИ с идентификатор 80916.76.53 по КК на с.Черни връх, община Камено
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие на "ВиК"ЕАД за извършване на ремонтни дейности на водопровод,преминаващ през имоти общинска собственост 
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане на разходите за погребение на жертвите от бедствието на 25.10.2017 г.
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Живко Дамянов Куцаров,жител на гр.Камено