Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 30.11.2017 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Тодор БогоридевЩерев
Кмет на с.Черни връх, общ. Камено

 
Материалите по т.1 от дневния ред, са раздадени за провеждане на заседание на Общински съвет Камено на 28.09.2017 г. 
2 Докладна записка от Иван Георгиев
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
Материалите по т.2  са раздадени за провеждане заседание на Общински съвет Камено на 26.10.2017г.
3 Докладна записка от Иванка Драгова
Кмет на с.Тръстиково, общ. Камено

 
Материалите по т.3 са раздадени за провеждане заседание на Общински съвет Камено на 26.10.2017г.
4 Докладна записка от Ангел Радев
Кмет на с.Ливада  , общ. Камено

 
Отчет за дейността на Кметство с.Ливада, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2017г. до 31.10.2017г.
5 Докладна записка от Вълчо Стайков
Кмет на с.Константиново, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство с.Константиново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2017г. до 31.10.2017г.
6 Докладна записка от Андон Николов
Кмет на с.Трояново, общ. Камено

 
Отчет за дейността на Кметство с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2017г. до 31.10.2017г.
7 Докладна записка от Добринка Тодорова
Кмет на с.Кръстина, общ. Камено

 
Отчет за дейността на Кметство с.Трояново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2017г. до 31.10.2017г.
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено


 
Създаване на Обществен съвет за подпомагане, съдействие и контрол при разпределянето на средствата от дарителска кампания между пострадалите от бедствието на 25.10.2017г.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на нов списък на служителите, които имат право на възстановяване на 90% транспортните разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2017 година.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне начина на разходване на отпуснатите средства за издръжка на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, Дружество на учителите-пенсионери, Сдружение „Пламък на надеждата” и Сдружение на онкоболните „Надежда за живот” в Община Камено за 2017 година.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладна записка относно:Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 година.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за прихващане на три месечни вноски за погасяване на задълженията от Народно Читалище „Просвета 1927г.” гр.Камено към Община Камено, съгласно Споразумение, сключено на 07.06.2017г.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие Община Камено да дари парични средства на пострадалите при наводненията на 24-25 октомври 2017 г.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на имотите „полски пътища”, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите на съответните масиви в землищата на Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от „Раданови М” ЕООД за отдаване под наем на имот общинска собственост
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Атанас Христов Киряков за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Станко Иванов Василев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изменение на КВС в землището на с.Трояново, община Камено, засягащо общински имот № ПИ 025023, чрез разделянето му на 2 нови поземлени имота и даване съгласие за промяна на НТП на новообразуван имот №025037 с проектна площ от 5.000 дка
19 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Изменение и допълнение на решение на Общински съвет Камено, взето по т.20 от дневния ред на единадесетото заседание, обективирано в Протокол №11 от 28.07.2016г., относно разрешаване изработването на Подробен устройствен план.План за застрояване на поземлен имот 015018, местност „Браницата” в землището на с.Вратица, Община Камено
20 Питания