Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 21.12.2017 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено 

 
План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2018 година.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено 

 
Промяна на поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет Камено.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в комисия за изработване на Национална здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ
4 Докладна записка от Живко Бойчев
Ликвидатор на „Медицинско-диагностична
 лаборатория-Камено” ЕООД
Приемане отчета на ликвидатора и на ликвидационния баланс на „Медицинско-диагностична лаборатория-Камено” ЕООД - в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Камено, ул.”Митко Палаузов” №10, с ЕИК 102660052 и вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговския регистър на Агенция по вписванията
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на числеността на персонала по ПМС №66/28.03.1996г. в детските градини в Община Камено за бюджетната 2018 година
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2018г. 2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности на образованието за бюджетната 2018 г
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи за 2017 година
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623- Чистота за 2018 г.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
10 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от поземлен имот №104274, в землището на гр.Камено, общ.Камено в съсобственост
11 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000037, ЕКАТТЕ 40381, с площ 310,177 дка, находящ се в местността „Сънър дере”, землището на с. Кръстина, Община Камено, Област Бургас, при граници:
имот № 013064, № 013054, № 000036, № 000033, № 000125, № 006146, № 006147, № 006101, № 006102, № 006103, № 000117, № 006095, № 006096, № 006097, № 006084, № 006067, № 006066, № 006065, № 006064, № 006045, № 000019, № 000154, № 000121, № 000140, № 013081, № 013048, № 013175, № 000128, № 000126,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/17.10.1997 год. 

 

Анализи и документация 

12 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

 Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000009, ЕКАТТЕ 73211, с площ 28,451 дка, находящ се в землището на с. Трояново, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 011011, № 000007, № 012019, № 012015, № 012014, № 000013, № 000298, № 000015, № 011033, № 000008, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 269/02.11.2006 год.”

 

Анализи и документация

13 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  “Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идетификатор 80916.23.412 (бивш имот № 000095) с площ 7,299 дка, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.35.27, 80916.23.413, 80916.23.406, 80916.23.402, 80916.23.410, 80916.23.400, 80916.30.87, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 268/02.11.2006 год.”

Анализи и документация

14 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  “Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идетификатор 80916.78.75 (бивш имот № 000159) с площ 13,396 дка, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.78.76, 80916.78.77, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 12/17.10.1997 год.”

 

Анализи и документация

15 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000015, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,698 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 006044, № 006164, № 006163, № 006132, № 000035, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/15.05.1997 год.”

 

Анализи и документация

16 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000016, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,252 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 009059, № 009058, № 009085, № 000033, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 4/15.05.1997 год.”

 

Анализи и документация

17 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

 Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  “Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000017, ЕКАТТЕ 11096, с площ 40,612 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 009056, № 009055, № 000033, № 007025, № 007061, № 007060, № 000034, № 008004, № 000018,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/15.05.1997 год.”

Анализи и документация

18 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000011, ЕКАТТЕ 11096, с площ 12,409 дка, находящ се в местността „До овощната градина”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници:
имот № 027003, № 000028, № 000009, № 000040, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/15.05.1997 год.“

 

Анализи и документация

19 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000012, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,624 дка, находящ се в землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 005065, № 005080, № 000048, № 013002, № 000044, № 013001, № 000046,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.05.1997 год.“

 

Анализи и документация

20 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  “Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000014, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,312 дка, находящ се в местността „Кокичена могила”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000043, № 014018, № 014051, № 014046, № 014045, № 000051, № 013010, № 013006, № 000013, № 013005, № 013032, № 013031, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/15.05.1997 год”

Анализи и документация

21 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000002, ЕКАТТЕ 11096, с площ 37,576 дка, находящ се в местността „До село”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000082, № 000083, № 012101, № 000004, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/15.05.1997 год.“

 

Анализи и документация

22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за разпределение на постъпили дарения за предоляване на щетите от наводненията на 24-25 октомври 2017 год.
23 Питания