Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 25.01.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юни 2017г. – м.декември 2017 г.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Общинско Сдружение с Нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2017 година
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2017 година
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Дружество на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2017 година
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Териториална Организация на Слепите гр.Бургас за 2017 година
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружението на учителите-пенсионери гр.Камено за 2017 година
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено и Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада за 2017 година
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено  Отчети на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2017 година
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета-1927” гр.Камено за 2017 година
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета-1928” с.Черни връх, общ.Камено за 2017 година
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Пробуда-1963” с.Константиново, общ.Камено за 2017 година
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро, общ.Камено за 2017 година
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Футболен клуб”Камено” гр.Камено и Футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро за 2017 година
14 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение с нестопанска цел"Фолколорен клуб "Кайлии"гр.Камено за 2017 година
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2018 година
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения и за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2018 година
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители на Община Камено за 2018 година
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагани разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2018 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на Районно управление на полицията Камено за 2018 година
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на РУ Камено от Бюджет 2018 г.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, клуб на Първична съюзна организация на слепите, тракийските дружества, Дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата” и сдружение на онкоболните „Надежда за живот” в Община Камено за 2018 година
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2018 година
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на спортни клубове от Община Камено за 2018 година
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за награден фонд и за организиране на спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2018 година
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на общинската субсидия за читалище „Просвета” гр. Камено, читалище „Просвета” с. Черни връх, читалище „Пробуда” с. Константиново и читалище „Съзнание 2009г.” с. Русокастро за 2018 година
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на Културен календар на Община Камено за 2018 година
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на субсидията за 2018 година на Сдружение на кукерска група „Каменовски традиции”, Църковно настоятелство с.Трояново и Църковно настоятелство с.Тръстиково
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в ДГ в Община Камено през 2018 година
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поевтиняването на храната и режийните разноски на ученическото столово хранене за общинските училища в Община Камено през 2018 година
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране разходите за пътни и процедури на деца и ученици със специфични образователни потребности, жители на Община Камено за 2018 година
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците за бюджетната 2018 година
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Осигуряване на дофинансирането на паралелките под минимума за учебната 2017/2018 г. на база данните по „Админ М” към 01.01.2018 г
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на представителните разходи на Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2018 година
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Общественото осигуряване на общинските съветници
35 Докладна записка от Камен Тодоров
Общински съветник
Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Камено и Кметовете на населени места в Община Камено
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2018 година
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 година
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на бюджет на Община Камено за 2018 година
39 Питания