Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 22.02.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от  Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение „Гражданско движение Винарско за достоен живот” с.Винарско за 2017 година
3 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.юли 2017г. – м.декември 2017 г.
4 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Отчет на Местната комисия за БППМН при Община Камено за 2017 година
5 Докладна записка от  Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Становище на Общински съвет Камено за опрощаване на публични задължения
6 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2018 година на Фолклорен клуб „Кайлии”
7 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Ангелов Михалев от с.черни връх за 2018 година
8 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 година
9 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Общински план за противодействие на тероризма”/Неразделна част от Плана за защита при бедствия на Община Камено
10 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
11 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна на Решение по т.34 от Дневния ред на проведено заседание на Общински съвет Камено на 25.01.2018г., отразено в Протокол №33 на Общински съвет Камено
12 Докладна записка от  Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане на Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
13 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Общината
14 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Камено
15 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Учредяване на читалищата на територията на Община Камено на безвъзмездно право на ползване върху части от имоти-публична и частна общинска собственост

Докладна №15 Част 1

Докладна №15 Част 2

16 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на договор за аренда на ПИ 000292 в землището на с.Черни връх, Община Камено, сключен на 21.09.2016г
17 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на договор за аренда на ПИ 039033 и ПИ 039034 в землището на с.Русокастро, Община Камено, сключен на 21.09.2016г.
18 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
19 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в с.Трояново, общ.Камено, на първи етаж в бивша сграда на ТКЗС с площ от 13.00 кв.м.на ПП Движение за права и свободи-ДПС
20 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1. Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година.
2. Приемане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Камено.
21 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ І-103, в квартал 8 по плана на с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
22 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІ-103, в квартал 8 по плана на с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
23 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на общинско жилище, находящо се в УПИ II, квартал 14 в землището на с. Русокастро, ул.“Искър“ № 3 , общ. Камено, обл. Бургас. Апартамент № 11 – десен (единадесети – десен) на етаж 3 (трети) във вход 1 (първи) на блок 1 (първи) с площ 73,40 (седемдесет и три цяло и четиридесет стотни) кв.м., състоящо се от три стаи, кухня, коридор и санитарен възел, ведно с мазе с площ 6,50 (шест цяло и петдесет стотни) кв.м., както и 9,397 % (девет цяло и триста деветдесет и седем хилядни) процента от общите части на сградата и 9,397 % (девет цяло и триста деветдесет и седем хилядни) процента от право на строеж върху общински имот, , на наемател, настанен по административен ред.
24 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на  имот, находящ се в кв. 47, парцел VI в с. Ливада, община Камено, представляващ масивна сграда на един етаж и изба, застроена на 120 кв.м. – бивше кметство – здравен дом, съгласно Акт за публична общинска собственост № 87/30.10.1997 г.
25 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на  имот, находящ се в кв. 42, парцел III в с. Тръстиково, община Камено, представляващ масивна двуетажна сграда, застроена на 72 кв.м. – бивша – здравна служба, съгласно Акт за публична общинска собственост № 98/30.10.1997 г.
26 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на  имот ПИ № 025042, находящ се в местността „Паметника“ в землището на с. Трояново, община Камено и обявяване на същия за продажба.
27 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за предоставяне на инфраструктурни обекти,в това число улична водопроводна  и канализационна мрежа,на оператора "ВиК"Еад Бургас за стопанисване,поддържане и експлоатация,за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и 'ВиК"ЕАД Бургас,в сила от 01.04.2016 г.
28 Докладна записка от  Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне възнаграждението на Управителя на Общинска фирма „Камено-газ” ЕООД