Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Гергана Величкова Христова, съгласно разпоредбите на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
3 Докладна записка от адв.Пламен Ченголов
Ликвидатор на "БЕЛАДОНА-96"ЕООД
Приемане на отчета на ликвидатора и на ликвидационния баланс на „БЕЛАДОНА-96” ЕООД в ликвидация, ЕИК 102051133, със седалище и адрес на управление: гр.Камено, ул. „Неделчо Камбов” №4
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане годишен план за 2018 год. за изпълнение стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014 – 2020 год.
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие в Проект „Обществена трапезария” от Фонд Социална закрила
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Увеличаване на щата на Домашен социален патронаж в Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване пред фонд „Социална закрила” към МТСП с проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за „Домашен социален патронаж” в с.Русокастро, община Камено”
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване с проектно предложение "Roads to the Sustainable Tourism"/„Пътища към устойчив туризъм“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Tрансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм": Специфична цел 2.1 "Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура"
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване с проектно предложение "Living Aincient Towns –Asagipinar and Rusokastro"/„Живите древни градове - Асаги Пинар и Русокастро“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Tрансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм": Специфична цел 2.1 "Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура"
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване с проектно предложение "Together against  disasters"/ „Заедно срещу бедствията“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Tрансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 1 "Околна среда": Специфична цел 1.1 "Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район"
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване с проектно предложение за обект: „Благоустрояване на зона за рекреация и активен отдих в общински имот № 26, масив 41 с ЕКАТТЕ 63478 в землището на с. Русокастро, община Камено, област Бургас“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Tрансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм": Специфична цел 2.1 "Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура"
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на Анализ за разкриване на ЦОП в Община Камено

Анализ относно необходимостта от разкриване на ЦОП в Община Камено

17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Вземане на решение за изграждане на паметник, на воините от с. Винарско, загинали за свободата и независимостта на Република България
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на дейност „Общинска собственост” за 2017 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Мирчо Христов Станев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Мирчо Христов Станев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Георги Димитров Етимов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Йордан Георгиев Атанасов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
24 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за част от общински имот №26, масив 41 с ЕКАТТЕ 63478 в землището на с.Русокастро, община Камено, област Бургас
25 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I166, кв. 24 по плана на с.Константиново (ПИ с идентификатор 52279.501.166 по КККР на с.Константиново), Община Камено
26 Докладна записка от инж.Петър Джумерски Управител на "Камено-газ" Отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за 2017 г.