Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.05.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение "Together against  disasters"/„Заедно срещу бедствията“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Tрансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 1 "Околна среда": Специфична цел 1.1 "Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район", в партньорство с Горско стопанство Одрин – Турция
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване с проектно предложение „Живите древни градове – Асагипинар и Русокастро“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Трансгранично сътрудничество България Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм": Специфична цел 2.1 "Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура", в партньорство с Областна дирекция по култура и туризъм на Къркларели