Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.06.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено 

 
План за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2018 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и  Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020 год./
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Камено
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на „Герб” на с.Константиново, по случай 100 години от създаване на селото
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ДГ през летния период
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разкриване и функциониране на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ /ЦОП/ в град Камено, като държавно делегирана дейност
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено с проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на нов списък на служителите, които имат право на възстановяване на 90% транспортните разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2018 година
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление №94-00-1179 от 04.06.2018г. за отпускане на еднократна финансова помощ
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за разпределение на постъпили дарения за преодоляване на щетите от наводненията на 24-25 октомври 2017 год
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решение, прието по т.13 от Протокол 31/30.11.2017 год.
12 Докладна записка о тЦветомир Петров
Общински съветник

 
Прекратяване на договори за аренда
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000037, ЕКАТТЕ 40381, с площ 310,177
дка, находящ се в местността „Сънър дере”, землището на с. Кръстина,
Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 013064, № 013054, № 000036, № 000033, № 000125, № 006146, № 006147, № 006101, № 006102, № 006103, № 000117, № 006095, № 006096, № 006097, № 006084, № 006067, № 006066, № 006065, № 006064, № 006045, № 000019, № 000154, № 000121, № 000140, № 013081, № 013048, № 013175, № 000128, № 000126,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/17.10.1997 год.”
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идетификатор 80916.78.75 (№ по предходен план 000159) с площ 13,396 дка, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.78.76, 80916.78.77, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 12/17.10.1997 год.”
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000009, ЕКАТТЕ 73211, с площ 28,451 дка, находящ се в землището на с. Трояново, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 011011, № 000007, № 012019, № 012015, № 012014, № 000013, № 000298, № 000015, № 011033, № 000008, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 269/02.11.2006 год.”
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стефан Славов Славов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от „Комплексни заваръчни услуги-Бургас” ООД за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2017г. към 31.12.2017г., Капиталова програма към 31.12.2017г., извънбюджетни сметки и фондове на Община Камено
20 Питания