Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 26.07.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2018г.-м.юни 2018г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за на решенията на Общински съвет Камено за периода м.януари 2018г.-м.юни 2018г
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2018/2019 година.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Включване на ДГ „Детелина” с.Русокастро в Списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Общината
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на решение за изграждане и определяне на място в гр.Камено за поставяне на бюст-паметник/паметник на Апостола на свободата Васил Левски/
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІV-191, в квартал 23 по плана на с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІІІ-188, в квартал 23 по плана на с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ с идентификатор 52279.503.117 по кадастрална карта на с.Константиново, общ.Камено в съсобственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие и определяне на начална тръжна цена за продажба на имот ПИ №018039, с площ 6.084 дка, в местността „Летище”, в землището на с.Трояново, Община Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Свилен Киров Йорданов за закупуване на жилище-частна общинска собственост, в което е наемател
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стоян Асенов Иванов за закупуване на жилище-частна общинска собственост, в което е наемател
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Николай Стоянов Николов за прекратяване на съсобственост между него и Радослав Иванов Радев и Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Димитър Минев Минев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Добрин Димитров Станчев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000002, ЕКАТТЕ  11096, с площ 37,576
дка, находящ се в местността „До село”, землището на с. Винарско,
Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000082, № 000083, № 012101, № 000004, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/15.05.1997 год.”
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот №000012, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,624 дка, находящ се в землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот №005065, №005080, №000048, №013002, №000044,№013001, №000046, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.05.1997 год.” 
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000016, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,252 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 009059, №009058, № 009085, № 000033, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 4/15.05.1997 год.”
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000017, ЕКАТТЕ 11096, с площ 40,612 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 009056, № 009055, № 000033, №007025, № 007061, № 007060, №000034, №008004, №000018, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/15.05.1997 год.”
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000014, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,312 дка, находящ се в местността „Кокичена могила”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000043, № 014018, № 014051, № 014046, № 014045, № 000051, № 013010, № 013006, №000013,№ 013005, №013032, №013031, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/15.05.1997 год.”
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за започване на процедура по извеждане от експлоатация и ликвидация на два броя язовири и съоръженията към тях, публична общинска собственост, както и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на 16 броя язовири, публична общинска собственост, на Държавата
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ 000310, В М.”Таушан Кайряк”, в землището на с.Трояново, община Камено, с площ 76 кв.м., с начин на трайно ползване „пр.ел.енергия” /трафопост/ и учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД  за построяване на бетонен комплексен трансформаторен пост, със застроена площ 6.3 кв.м.,
върху имот-общинска собственост, ПИ 000310, в землището на с.Трояново, Община Камено
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване право на строеж и сервитут в имоти общинска собственост в землището на с.Трояново, община Камено за изграждане на обект:” Нова ВЛ 400 кV п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас”
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на кв.58 по плана на с.Винарско, Община Камено
27 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и РУП на УПИ VІ, ІХ645 ,Х643 и ХІ638  в кв.44 по плана на гр.Камено, Община Камено
28 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ  с идентификатор 80916.78.4  по КККР на с.Черни връх, местност „Дебелата кория“, Община Камено
29 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Съгласуване и одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на кв.50 по плана на с.Тръстиково, Община Камено
30 Питания