Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 27.09.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Илиана Петрова Христова
Кмет на с.Вратица, общ. Камено

 
Отчет за дейността на кметство
с.Вратица, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2018 г. до 31.08. 2018 г
2 Докладна записка от Георги Петков Георгиев
Кмет на с.Свобода, общ. Камено
 Отчет за дейността на кметство
с.Свобода, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2018 г.  до 31.08. 2018 г.
3 Докладна записка от Стайко Манев
Кмет на с.Винарско, общ. Камено
Отчет за дейността на кметство
с.Винарско, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество  на територията на кметството за периода 01.01.2018 г.  до 31.08. 2018 г.
4 Докладна записка от Иван Кузманов
Общински съветник
Отчет за дейността на Местен обществен съвет община Камено, създаден за подпомагане, съдействие и контрол при разпределяне на средствата от дарителска кампания между пострадалите от бедствието на 25.-10.2017 г. в изпълнение на Решение на Общински съвет Камено по т.8 от Протокол № 31 от 30.11.2017 г. 
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в Бюджета и разчета за функциониране на капиталовите разходи за 2018 г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета на касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. към 30.06.2018 г, Капиталова програма към 30.06.2018 г., извънбюджетни сметки и фондове към 30.06.2018 г. на община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на актуализиране бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на допълнителна финансова помощ за празника на с.Тръстиково през 2018 г. 
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на община Камено в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД гр.Бургас
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Частична отмяна на Решение на Общински съвет Камено, прието по т.8 от Протокол № 24/29.06.2017 г. и вземане на решение за отдаване под наем на имот с кадастрален № 80916.84.9 частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Черни връх
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изменение на КВС в землището на с.Русокастро община Камено, засягащо общински имот № ПИ 041028, разделянето му на 2 нови поземлени имота и даване на съгласие за промяна в НТП на новообразуван имот с проектен № 041030 с проектна площ от  284.150 дка, както и на ПИ № 041027 с площ 2.250 дка.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна на предназначението и обявяване на имот за частна общинска собственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от София
Райчева Йорданова за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от София
Райчева Йорданова за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Диньо Грозев Тонев за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към община Камено за закупуване на идеални части от УПИ XVIII-214, кв.21 по плана на с.Трояново община Камено в съсобственост
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи лекарски кабинети в с.Русокастро, с.Ливада и с.Желязово, община Камено, област Бургас
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи дворни места, чрез провеждане на публичен търг.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от „НИКИТРАНС ГРУП 2013“ ЕООД за отдаване под наем на имот общинска собственост
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начални тръжни цени за предоставяне на земеделски земи от ОПФ под наем или аренда и размера на депозита за участие в търга
22 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Заявление с входящ № 69-00-545 от 07.09.2018 г. от „Ню ейдж 2012“ ЕООД  ЕИК 201939089 за разрешаване преминаване на трасе на пътна връзка през общински имот № 000113 за обслужване на ПИ № 015019, местността „Браницата“ в землището на с.Вратица
23 Докладна записка от инж.Петър Джумерски
Управител на"КАМЕНО -ГАЗ"ЕООД
  Закупуване на служебен автомобил за нуждите на общинска фирма „КАМЕНО-ГАЗ“ ЕООД
24 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП_ПЗ на ПИ с идентификатор 52279.26.9 по КККР на с.Константиново,местност "Дренека",Община Камено
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата на 5 бр.язовири-публична общинска собственост
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Даване на съгласие за изготвяне на проект за частино изменение на кв.7 по плана на с.Черни връх ,община Камено,при съобразяване с границите на ПИ с идентификатор 80916,501,105 по КК на с.Черни връх,частино съответстващ на УПИ I-14,кв.39 по предходен/недействащ/ план на с.Черни връх 

Графична част

27 Питания