Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 01.11.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Иванка Драгова
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
Отчет за дейността на кметство с.Тръстиково по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
2 Докладна записка от Георги Ганчев
Кмет на с.Русокастро,общ. Камено
Отчет на кметство с.Русокастро, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
3 Докладна записка от Меджит Мехмед
 Кмет на с.Желязово, общ. Камено
Отчет за дейността на кметство с.Желязово, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество за периода от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
4 Докладна записка от Иван Георгиев
Кмет на с.Полски извор, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2018г. -30.09.2018г.
5 Докладна записка от Тодор БогоридевЩерев
Кмет на с.Черни връх, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Черни връх, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2018г.-30.09.2018г.
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено


 
Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за  проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Камено
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено


 
Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на децата Филип Йорданов Филипов и Таня Йорданова Филипова, съгласно разпоредбите на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
8 Докладна записка от адв.Пламен Ченгелов
Ликвидатор на „Беладона-96” ЕООД

 
Прекратяване на договор за поръчка, сключен на 01.02.2017г., относно ликвидацията на „БЕЛАДОНА-96” ЕООД, в ликвидация, ЕИК 102051133,със седалище и адрес на управление: гр.Камено, ул.”Неделчо Камбов” №4
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Създаване на Инициативен комитет „Милосърдни за Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иринка Димитрова Атанасова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ с идентификатор 80916.503.43 по кадастрален план на с.Черни връх, общ.Камено в съсобственост
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изменение на КВС в землището на с.Трояново, община Камено, засягащо общински имот №ПИ 025043, чрез разделянето му на 2 нови поземлени имота и даване на съгласие за промяна в НТП на новообразуван имот №025058 с проектна площ от 10.000 дка.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на недвижими имоти-полски пътища, попадащи в блокове за земеделско ползване, в землищата на Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Съгласуване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.7 по плана на с.Черни връх в обхват ПИ с идентификатор 80916.501.105 по КККР на с.Черни връх 
19