Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.11.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Ангел Радев
Кмет на с.Ливада, общ. Камено

 
Отчет за дейността на кметство с.Ливада, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2018г. до 31.10.2018г.
2 Докладна записка от Андон Николов
Кмет на с.Трояново, общ. Камено
Отчет на кметство с.Трояново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода от 01.01.2018г. до 31.10.2018г.
3 Докладна записка отВълчо Стайков
Кмет на с.Константиново, общ. Камено
Отчет за дейността на кметство с.Константиново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество за периода от 01.01.2018г. до 31.10.2018г.
4 Докладна записка от Ангел Радев
Кмет на с.Ливада, общ. Камено

 
Отчет на дейността на кметство с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода от 01.01.2018г. до 31.10.2018г.
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено


 
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Златин Костадинов Момчилов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иванка Димитрова Тенева за прекратяване на съсобственост между нея, Димитринка Димитрова Хубенова, Петко Димитров и Йовчо Димитров Димитров, и Община Камено.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Желязово, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
9 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 
Заявление от „Ремонтстрой” Ад, ЕИК 102200189, представлявано от Руси Динев Куртлаков за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за ПИ № 107145, местност „Дворно място”, Община Камено
10 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 
Заявление с вх.№ 94-00-1204/06.06.2018г. от Георги Красимиров Зафиров, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80916.10.474 по КККР на с.Черни връх, Община Камено.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изменение на КВС в землището на с.Русокастро,община Камено,засягащо следните общински имоти:№ПИ 041009;№ПИ 041026;№ПИ 000184-полски път и ПИ 000185-път IV клас
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху части от имот-публична общинска собственост засрок от 4/четири/години
13 Питания