Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2019 г.

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юли 2018г. – м.декември 2018 г.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Общинско Сдружение с Нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2018 година
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2018 година
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Дружество на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2018 година
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружението на учителите-пенсионери гр.Камено за 2018 година
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено и Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада за 2018 година
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено  Отчети на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2018 година
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета-1927” гр.Камено за 2018 година
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета-1928” с.Черни връх, общ.Камено за 2018 година
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро, общ.Камено за 2018 година
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Пробуда-1963” с.Константиново, общ.Камено за 2018 година
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение с нестопанска цел „Фолклорен клуб Кайлии” гр.Камено за 2018 година
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение с нестопанска цел „Каменовски традиции” гр.Камено за 2018 година
14 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Футболен клуб”Камено” гр.Камено и Футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро за 2018 година
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Докладна за писка относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.юли 2018г. – м.декември 2018 г
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2019 година
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения и за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2019 година
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители на Община Камено за 2019 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на Районно управление на полицията Камено за 2019 година
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на РУ Камено от Бюджет 2019г.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2019 година
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, клуб на Първична съюзна организация на слепите, тракийски дружества, Дружество на учителите –пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата” и сдружение на онкоболните „Надежда за живот” в Община Камено за 2019 година
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2019 година
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на общинската субсидия за читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета”с.Черни връх, читалище „Пробуда” с.Константиново и читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2019 година
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидията за 2019 година за сдружение на кукерска група „Каменовски традиции”, Фолклорен клуб „Кайлии” и Танцова група „Йована” към читалище „Просвета-1928г.” с.Черни връх
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на Културен календар на Община Камено за 2019 година
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на спортни клубове от Община Камено за 2019 година
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за награден фонд и за организиране на спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2019 година
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на представителните разходи на кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2019 година
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в Детските градини в Община Камено през 2019г.
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поевтиняването на храната и режийните разноски на ученическото столово хранене за общинските училища в Община Камено през 2019 г.
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците за бюджетната 2019 г.
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране разходите за пътни и процедури на деца и ученици със специфични образователни потребности,жители на Община Камено за 2019 година
34 Докладна записка от Камен Тодоров
Общински съветник
Осигуряване на дофинансирането на паралелките под минимума за учебната 2018/2019г. на база данните по „Админ М” към 01.01.2019 г.
35 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2019 година
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на размера на местните данъци на територията на Община Камено
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на бюджет на Община Камено за 2019 година
39 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предаване на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. за стопанисване, поддържане и експлоатация за срока на договора подписан между Асоциацията по ВиК и „ВиК” ЕАД гр.Бургас
40 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ № 041027, находящ се в местността „Голям камък/Рускин”, в землището на с.Русокастро, Община Камено, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1684/05.04.2017г.
41 Докладна записка от  Камен Тодоров-общински съветник от ПП ГЕРБ  при Общински съвет Камено Определяне на основната месечна заплата на кмета на Община Камено и кметовете на населени места в Община Камено
42 Питания