Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.02.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчета за извършената работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2018 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2019 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на правилник за работата на Инициативен комитет „Милосърдни за община Камено”
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 година

Програма

5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Базисни наемни цени
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи свързани помещения № 1 и № 2, находящи се на втори етаж от сградата на читалището в гр. Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи лекарски кабинети в гр. Камено, с. Полски извор и с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Цвета Стоянова Атанасова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Кольо Денев Колев за прекратяване на съсобственост между него и съпругата му, и Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас чрез провеждане на публичен търг
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас чрез провеждане на публичен търг
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас чрез провеждане на публичен търг
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на част от имот, представляващ масивна двуетажна сграда с площ 208 кв.м., находяща се в с. Тръстиково, общ. Камено, съгласно АПОС № 96/30.10.1997 год
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на принципно съгласие за саниране на общинската сграда, находяща се на ул. „Освобождение“ 101, ведно със съвместните части на „Български пощи „ ЕАД“ и изграждане на достъпна архитектурна среда, отчитайки специфичните потребности на хората с увреждания
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000014, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,312 дка, находящ се в местността „Кокичена могила”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000043, № 014018, № 014051, № 014046, № 014045, № 000051, № 013010, № 013006, № 000013, № 013005, № 013032, № 013031, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/15.05.1997 год.”
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000012, ЕКАТТЕ 11096, с площ 14,624 дка, находящ се в землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 005065, № 005080, № 000048, № 013002, № 000044, № 013001, № 000046,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.05.1997 год.”
17   Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000002, ЕКАТТЕ 11096, с площ 37,576 дка, находящ се в местността „До село”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 000082, № 000083, № 012101, № 000004, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/15.05.1997 год.”
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000017, ЕКАТТЕ 11096, с площ 40,612 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 009056, № 009055, № 000033, № 007025, № 007061, № 007060, № 000034, № 008004, № 000018,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/15.05.1997 год.”
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000016, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,252 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 009059, № 009058, № 009085, № 000033, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 4/15.05.1997 год.”
20 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление  от  Иван Венциславов Иванов, с искане за разрешение изработване на проект за ПУП –ПРЗ   за ПИ  с идентификатор 80916.10.55 по КККР на с.Черни връх , местност „Край село“
21 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление  от  Симеон Петров Стоянов, с искане за разрешение изработване на проект за ПУП –ПЗ   за ПИ  с идентификатор 52279.10.439 по КККР на с.Константиново , местност „Край село“
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на община Камено в Общото събрание на членовете на Сдружение"Управление на отпадъците-град Бургас"
23 Питания